Verrekening producten en diensten (DVA bijlage 4)

De kosten met betrekking tot de afgenomen producten en diensten worden door 3W op basis van een vastgestelde methodiek verrekend. Afhankelijk van het product of dienst verrekent 3W de daadwerkelijk gemaakte kosten of een vastgesteld tarief met het afnemende (rijksoverheids)organisatie. Voor bepaalde producten of diensten worden geen kosten aan de afnemer doorbelast. Welke kosten per product of dienst worden verrekend en volgens welke methodiek is op deze pagina terug te vinden.

Toelichting

De afnemende (rijksoverheids)organisatie is verantwoordelijk voor het in de 3W dienstverleningsafspraken (DVA) laten opnemen van de juiste referentiecode die op de factuur vermeld moet worden.

Bij de aanmelding voor uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk is de klantcontactpersoon  (KCP) verantwoordelijk voor het juist invullen van de ‘uitlenende organisatie’ en het veld ‘uitgezonden naar’. De combinatie van beide velden is noodzakelijk voor 3W om te kunnen vaststellen welk rijksoverheidsorganisatie budgetverantwoordelijk is.

3W stuurt na afloop van elk kwartaal een factuur met de te verrekenen uitgaven. Met een aantal ministeries heeft 3W de afspraak gemaakt om de factuur maandelijks toe te sturen. Dit vanwege het hoge aantal uitzendingen van medewerkers met hoge uitgaven tot gevolg.

De door 3W opgemaakte factuur moet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald worden.

Verrekening kosten voorlichting

Voorlichting medewerker en gezinsleden Voor deze dienstverlening worden geen kosten doorbelast.

Voorbereidingsgesprekken

Voor deze dienstverlening worden geen kosten doorbelast.
Themabijeenkomsten Voor deze dienstverlening worden geen kosten doorbelast.

Verrekening kosten voorbereidingscursussen

Afhankelijk van de gevolgde cursus wordt een vastgesteld tarief in rekening gebracht. Bekijk het aanbod voorbereidingscursussen voor medewerkers en gezinsleden.

Wanneer een cursus korter dan 10 werkdagen door de deelnemer of het opdrachtgevende organisatieonderdeel voor aanvang wordt afgezegd, dan wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Cursus

Tarief 

Loopbaanontwikkeling in het buitenland* per deelnemer

€ 210
Aan het werk in Nederland* per deelnemer € 210
Landgerichte acculturatiecursus per deelnemer

€ 2900

Landgerichte acculturatiecursus per deelnemer, inclusief partner

€ 3050 

Landgerichte acculturatiecursus voor het gezin (inclusief partner en kind(eren))

€ 3750

Interactieve cursus Protocol en etiquette voor partners* per deelnemer € 210
Attachécursus per deelnemer inclusief (eventuele) partner* € 750
Taalcursus ter voorbereiding op plaatsing buitenland Deze cursus is bestemd voor BZ-medewerkers
Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus

Betreft gratis informatiemateriaal

(*) betreft een groepscursus

Verrekening kosten medische dienstverlening

Onafhankelijk of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de medische dienstverlening via 3W, wordt het vaste tarief doorbelast, mits deze dienstverlening bij 3W wordt afgenomen. Het vastgestelde tarief dekt de kosten van de medische keuring en eventuele vaccinaties bij uitzending en terugkeer vanuit een niet-westers land of het Caribisch gebied.

Vaccinaties en medische voorlichting bij dienstreizen Vaccinaties en medische voorlichting bij dienstreizen worden op basis van tarieven doorbelast. Meer weten over vaccinaties en medische voorlichting bij dienstreizen?
Repatriëring en medische vraagbaak Wordt verrekend op basis van werkelijke kosten. Meer weten over medische repatriëring?
Keuringen, vaccinaties en medische voorlichting bij plaatsing in westerse landen

Voor deze dienstverlening worden geen kosten doorbelast.

Keuringen, vaccinaties en medische voorlichting bij plaatsing in niet-westerse gebieden

Per uitgezonden of terugkerende medewerker, partner en kind wordt een vast tarief van € 400 voor een volwassene en € 300 voor in een kind in rekening gebracht. Meer weten over de medische dienstverlening van 3W?

Verrekening kosten overige dienstverlening

Internationale verhuizingen Verrekening op basis van werkelijke kosten. Meer weten over internationale verhuizingen?
Vergoedingen bij plaatsing in het buitenland Verrekening op basis van werkelijke kosten. Meer weten over vergoedingen bij plaatsing in het buitenland.
Internationale reizen Ministeries die op TEM zijn aangesloten gaat niet via verrekening. Overige reizen worden verrekend op basis van werkelijke kosten. Meer over het gebruik van TEM en buitenlandse dienstreizen?
Diplomatieke of dienstpaspoorten en Visa aanvragen Voor de afgifte van Diplomatieke of dienstpaspoorten worden door 3W geen kosten doorbelast. Dit geldt ook voor de bemiddeling van visa, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land. Meer weten over diplomatieke en dienstpaspoorten en de bemiddeling bij visa?