Keuringen, vaccinaties en medische voorlichting in niet-westerse landen

Wordt u uitgezonden naar een niet-westers land? In het kader van de zorgplicht wordt u dan voorgelicht over de medische risico’s en/of begeleid in geval van medische problematiek tijdens het verblijf in landen, die een ander medisch risicoprofiel hebben dan Nederland. Dat zijn de zogenaamde niet-westerse landen.

Voor wie?

Met alle klanten van 3W zijn afspraken gemaakt over de producten en diensten die zij afnemen, en die zijn vastgelegd in een Dienstverleningsafspraak ( DVA).

Wij onderscheiden de volgende doelgroepen:

 • Medewerkers en gezinsleden op een post in het buitenland geplaatst.
 • Medewerkers die zijn geplaatst in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • Personen die worden uitgezonden tbv een civiele missies, SCOT-missies en BZ-plaatsingen bij internationale organisaties.

Voor medewerkers die naar het buitenland gaan als Bijzondere Opdracht (BO) medewerker geldt dat zij een per twee jaar gekeurd worden (inclusief vaccinaties), beginnend bij aanvang van de werkzaamheden als BO-medewerker.

Soms treedt een naar het Caribisch deel van het Koninkrijk uitgezonden Nederlandse ambtenaar, bij uitzending ook daadwerkelijk in Landsdienst. Dit betreft met name de leden van het Openbaar Ministerie. Voor deze categorie verzorgt in de regel het land, dus Aruba, Curaçao of Sint Maarten, via hun vertegenwoordiging in Den Haag, het medisch onderzoek voorafgaand aan uitzending. Deze categorie geniet, in het bijzonder op het moment van uitzending en repatriëring, ook enkele overige voorzieningen vanuit het betreffend land.

Voorwaarden

 • De uitzendende organisatie heeft u schriftelijk bevestigd dat u in een niet-westers land geplaatst wordt voor een periode van tenminste drie maanden.
 • Als u in een niet-westers land bent geplaatst, bent u verplicht een onderzoek ondermeer een vragenformulier op medische geschiktheid te ondergaan.
 • U dient u ervoor in te zetten dat uw gezinsleden ook medewerking verlenen aan een medisch onderzoek. Het is van belang dat ook de gezinsleden medisch onderzocht worden.
 • De aanvraag dient tijdig te worden gedaan om voldoende ruimte te geven aan het completeren van de vaccinatieschema's.

Vragen

Vragen aan de medisch adviseur kunt u stellen via Arbo Medische Zaken, arbomedischezaken@minbuza.nl, (0031)(0)70-3484558.

Aanvragen

Als uw organisatie deze dienst van 3W afneemt, kunt u een keuringsafspraak maken via de site van KLM Health Services. KLM Health Services stuurt u een afspraakbevestiging toe met adresgegevens en geeft aan wat u moet meenemen. In geval van beperkte beschikbaarheid of kort verblijf in Nederland is het raadzaam ruim van tevoren een afspraak te maken.

 • Vergeet niet uw P-Direkt nummer mee te nemen. Dit personeelsnummer vindt u op uw salarisstrook en in de app van P-Direkt .
 • Voor vaccinaties kunt u gedurende openingstijden vrij binnenlopen in een KLM Travel Clinic. Om eventuele wachttijden te voorkomen, kunt u ook een afspraak maken via KLM Health Services. Vult u altijd uw vragenformulier (Anamneseformulier) in, ook al wilt u gebruik maken van de mogelijkheid voor vrije inloop.
 • Het vaccinatieprogramma, dat binnen 9 weken wordt uitgevoerd, wordt uitgevoerd op basis van het intakeformulier. De vervolgafspraken worden meteen bij het eerste consult gemaakt.
 • Voor herhaalvaccinaties die na 6 maanden of 1 jaar worden gehaald moet een nieuw formulier ingevuld worden.
 • Indien vaccins moeten worden opgestuurd naar de post, kan KLM Health Services dit rechtstreeks met de Hofstad Apotheek in Den Haag kortsluiten.

Let op: Indien u zonder bericht vooraf (minimaal 24 uur van te voren) uw  afspraak bij de KLM niet nakomt, worden de kosten van de keuring bij u  in rekening gebracht.

U kunt ook een vraag stellen aan KLM Health Services.

Doorlooptijden

Het onderzoek op medische geschiktheid wordt binnen drie weken na aanvraag uitgevoerd. U krijgt de uitslag van het onderzoek binnen drie weken. De uitslag van het onderzoek voorafgaand aan de plaatsing gaat vervolgens behoudens uw toestemming ook naar de opdrachtgever (meestal de personeelsdienst van de betreffende overheidsorganisatie).

Toelichting

Keuring en vaccinaties bij voorbereiding op de plaatsing

 • Onderzoek van de medewerker op medische geschiktheid.
 • Vaccinatie-advies aan de medewerker.
 • Vaccinatie van de medewerker. Hierbij kan sprake zijn van een vaccinatieschema dat zich over meerdere dagen of weken uitstrekt.
 • Het in de gelegenheid stellen van de eventuele partner en kinderen van de medewerker om bovengenoemde diensten af te nemen.

Het onderzoek voor medische geschiktheid moet negen weken voor de datum van vertrek worden aangevraagd zodat het vaccinatieschema kan worden afgerond.

Keuring en vaccinaties tijdens de plaatsing

 • Het in de gelegenheid stellen van de medewerker om zich na een verblijf van twee jaar of langer in een niet-westers land te laten onderzoeken op eventuele medische problemen.
 • Herzieningen en zo nodig aanvullingen van de vaccinaties van de medewerker.
 • Het in de gelegenheid stellen van de eventuele partner en kinderen van de medewerker om bovengenoemde diensten af te nemen.

De aanvraag voor het onderzoek moet drie weken voor de gewenste datum van keuring  worden aangevraagd. Bij een totale plaatsingsduur van drie jaar kunt u zich ook na twee jaar laten onderzoeken.

Keuring en vaccinaties bij terugkeer

 • Het in de gelegenheid stellen van de medewerker om zich bij terugkeer uit een niet-westers land medisch te laten onderzoeken op medische problemen.
 • Het in de gelegenheid stellen van de eventuele partner en kinderen van de medewerker om bovengenoemde dienst af te nemen.

Dit onderzoek moet drie weken voor de gewenste datum van keuring  worden aangevraagd. Indien u terugkeert naar Nederland vindt het onderzoek bij voorkeur op zijn vroegst acht weken na terugkeer plaats.

Het wordt sterk aanbevolen om u elke twee jaar te laten onderzoeken wanneer u geplaatst bent op een niet-westerse post. Reden is dat er aandoeningen zijn die binnen een termijn van twee jaar behandeld moeten worden.

Als u voor tenminste drie maanden in een ander niet-westers land wordt geplaatst, kan het terugkeeronderzoek samenvallen met de (verplichte) keuring voor de nieuwe plaatsing. In dat geval moet de keuring aan het begin van de verlofreis worden ingepland om mogelijk medische problemen te kunnen behandelen.
 

Tarieven

Het tarief vindt u op de pagina Verrekening producten en diensten.

Dit tarief wordt al dan niet doorbelast op basis van de gemaakte afspraken tussen 3W en uw organisatie(onderdeel).