Keuringen en Vaccinaties bij plaatsing in niet-westerse landen

Wordt u uitgezonden naar een niet-westers land? In het kader van de zorgplicht wordt u dan voorgelicht over de medische risico’s en/of begeleid in geval van medische problematiek tijdens het verblijf in landen die een ander medisch risicoprofiel hebben dan Nederland. Dat zijn de zogenaamde niet-westerse landen.

Voor wie?

Alle uitgezonden medewerkers en hun gezinsleden.

We onderscheiden de volgende doelgroepen:

 • Medewerkers en gezinsleden die op een post in het buitenland zijn geplaatst.
 • Medewerkers die zijn geplaatst in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • Personen die worden uitgezonden ten behoeve van civiele missies, SCOT-missies en BZ-plaatsingen bij internationale organisaties.

Voor medewerkers die naar het buitenland gaan in het kader van een Bijzondere Opdracht (BO) geldt dat zij eens per twee jaar worden gekeurd (inclusief vaccinaties), beginnend bij aanvang van de werkzaamheden als BO-medewerker.

Soms treedt een Nederlandse ambtenaar, die naar het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt uitgezonden, in Landsdienst. Dit betreft met name de leden van het Openbaar Ministerie. Voor deze categorie verzorgt in de regel het land, dus Aruba, Curaçao of Sint Maarten, via hun vertegenwoordiging in Den Haag, het medisch onderzoek voorafgaand aan uitzending. Deze categorie geniet, in het bijzonder op het moment van uitzending en repatriëring, ook enkele overige voorzieningen vanuit het betreffend land.

Voorwaarden

 • De uitzendende organisatie heeft u schriftelijk bevestigd dat u in een niet-westers land wordt geplaatst voor een periode van tenminste drie maanden.
 • Als u in een niet-westers land wordt geplaatst, wordt u nadrukkelijk geadviseerd een onderzoek op medische geschiktheid te ondergaan. Daarnaast wordt u gescreend op medische geschiktheid door middel van een vragenlijst. Ook uw gezinsleden worden nadrukkelijk een medisch onderzoek aangeraden.
 • De aanvraag moet negen weken voor de datum van vertrek worden gedaan zodat het vaccinatieschema kan worden afgemaakt.

Vragen

Vragen aan de medisch adviseur kunt u stellen via Arbo Medische Zaken, arbomedischezaken@minbuza.nl, (0031)(0)70-3484558.

Aanvragen

Als uw organisatie deze dienst van 3W afneemt, kunt u een keuringsafspraak maken via de site van KLM Health Services. KLM Health Services stuurt u een afspraakbevestiging toe met adresgegevens en geeft aan wat u moet meenemen. In geval van beperkte beschikbaarheid of kort verblijf in Nederland is het raadzaam ruim van tevoren een afspraak te maken.

 • Vergeet niet uw P-Direkt nummer mee te nemen. Dit personeelsnummer vindt u op uw salarisstrook en in de app van P-Direkt .
 • Voor vaccinaties kunt u gedurende openingstijden vrij binnenlopen in een KLM Travel Clinic. Om eventuele wachttijden te voorkomen, kunt u ook een afspraak maken via KLM Health Services. Vult u altijd uw vragenformulier (Anamneseformulier) in, ook al wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om vrij binnen te lopen.
 • Het vaccinatieprogramma wordt binnen negen weken uitgevoerd, op basis van het intakeformulier. De vervolgafspraken worden meteen bij het eerste consult gemaakt.
 • Voor herhaalvaccinaties die na zes maanden of een jaar worden gehaald moet een nieuw formulier ingevuld worden.
 • Indien vaccins moeten worden opgestuurd naar de post, kan KLM Health Services hier rechtstreeks met de Hofstad Apotheek in Den Haag een afspraak over maken.

Let op: Indien u zonder bericht vooraf (minimaal 24 uur van te voren) uw  afspraak bij KLM Health Services niet nakomt, worden de kosten van de keuring bij u  in rekening gebracht.

U kunt ook een vraag stellen aan KLM Health Services.

Doorlooptijden

Het onderzoek op medische geschiktheid wordt binnen drie weken na aanvraag uitgevoerd. U krijgt de uitslag van het onderzoek binnen drie weken. De uitslag van het onderzoek voorafgaand aan de plaatsing gaat vervolgens - mits u toestemt - ook naar de opdrachtgever (meestal de personeelsdienst van de betreffende overheidsorganisatie).

Toelichting

3W verzorgt deze dienstverlening in samenwerking met KLM Health Services. Hier valt het volgende onder:

Keuring en vaccinaties bij voorbereiding op de plaatsing

 • U wordt onderzocht op medische geschiktheid.
 • U krijgt een vaccinatie-advies.
 • U wordt gevaccineerd. Hierbij kan sprake zijn van een vaccinatieschema dat zich over meerdere dagen of weken uitstrekt.
 • Uw eventuele partner en kinderen krijgen ook de gelegenheid om bovengenoemde diensten af te nemen.

Het onderzoek voor medische geschiktheid moet negen weken voor de datum van vertrek worden aangevraagd zodat het vaccinatieschema kan worden afgerond.

Keuring en vaccinaties tijdens de plaatsing

 • We stellen u, na een verblijf van twee jaar of langer in een niet-westers land, in de gelegenheid u te laten onderzoeken op eventuele medische problemen.
 • Indien nodig worden uw vaccinaties herzien of aangevuld.
 • Uw eventuele partner en kinderen krijgen ook de gelegenheid om bovengenoemde diensten af te nemen.

De aanvraag voor het onderzoek moet drie weken voor de gewenste datum van keuring  worden aangevraagd. Bij een totale plaatsingsduur van drie jaar kunt u zich ook na twee jaar laten onderzoeken.

Keuring en vaccinaties bij terugkeer

 • We stellen u in de gelegenheid om u bij terugkeer uit een niet-westers land te laten onderzoeken op medische problemen.
 • Dit geldt ook voor uw eventuele partner en kinderen.

Dit onderzoek moet drie weken voor de gewenste datum van keuring worden aangevraagd. Indien u terugkeert naar Nederland vindt het onderzoek bij voorkeur op zijn vroegst acht weken na terugkeer plaats.

We adviseren u nadrukkelijk om u elke twee jaar te laten onderzoeken wanneer u geplaatst bent op een niet-westerse post. Reden is dat er aandoeningen zijn die binnen een termijn van twee jaar moeten worden behandeld.

Als u voor tenminste drie maanden in een ander niet-westers land wordt geplaatst, kan het terugkeeronderzoek samenvallen met de eventuele keuring voor de nieuwe plaatsing. In dat geval moet de keuring aan het begin van de verlofreis worden ingepland om mogelijk medische problemen te kunnen behandelen.

Komt u er niet uit?

Stel uw vraag via ons Self Service Portal of neem contact met ons op.