CAO Rijk, ACRU en andere regelingen

Als u namens het Rijk op dienstreis gaat, of wordt uitgezonden naar een ambassade of consulaat, of het Caribisch deel van het Koninkrijk, dan zijn een of meerdere van onderstaande regelingen van toepassing.

CAO Rijk

De CAO Rijk regelt de aanspraken en verplichtingen van de ruim 133.700 werknemers van de sector Rijk, voor zover die niet volgen uit algemeen voor werknemers geldende regelgeving en de Ambtenarenwet 2017.

Uitzending naar een post

De Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) regelt bijzondere aanspraken en vergoedingen voorafgaand aan, tijdens en na uw uitzending naar een post in het buitenland.

Uitzending naar het Caribisch deel van het Koninkrijk

Er zijn verschillende voorzieningsstelsels en vergoedingen van toepassing op uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk:

  • Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het Koninkrijk 2013 (KU) regelt uitzendingen die korter zijn dan 1 jaar.
  • Voorzienningsstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en Voorzieningsstelsel Buitenlandtoelagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA) regelen uw bijzondere aanspraken bij uitzendingen langer dan 1 jaar.

Uitzending als Civiele Expert of Verkiezingswaarnemer

De CAO Civiele Experts en Verkiezingswaarnemers (CEV) is op u van toepassing wanneer u door de minister van Buitenlandse Zaken namens de Staat der Nederlanden in dienst bent genomen om als civiele expert of verkiezingswaarnemer te worden uitgezonden.

Bijzondere situaties

Er kunnen zich bijzondere situaties voordoen waarin de ACRU, VUBZK, VBRA of KU niet of niet naar redelijkheid voorziet. In dat geval kunt u via dit SSP een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule zoals voorzien in de verschillende regelingen.

  • 3W beoordeelt het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule en legt het verzoek samen met het 3W-advies voor aan de Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zodat HDPO na een marginale toets kan besluiten.
  • 3W informeert de indiener(s) van het verzoek over het door HDPO genomen besluit.

Lokale medewerkers

Lokale personeelsleden die werkzaam zijn op ambassades hebben eigen arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020 (LSR2020).

Geschillen

Alle werknemers binnen de sector Rijk voor wie de ACRU geldt of die naar het Caribisch deel van het Koninkrijk worden uitgezonden, kunnen direct bij de Geschillencommissie ACRU terecht bij een verschil van mening met de werkgever over de toepassing van de ACRU, VUBZK, VBRA of de KU. Ook de werkgever kan zich tot deze geschillencommissie wenden. Meer informatie vindt u op het Rijksportaal en in deze factsheet.