Fiscale aangelegenheden

Als u als medewerker geplaatst wordt op een post in het buitenland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk, gelden voor u bijzondere voorwaarden met betrekking tot onder andere belastingplicht, opbouw sociale volksverzekeringen en fiscale behandeling eigen woning.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) en hun meereizende partner die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.
Alle medewerkers en hun meereizende partner die op grond van het VUBZK/VBRA worden geplaatst op een functie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Toelichting

DigiD

Om te kunnen communiceren met overheidsinstanties is het van belang dat uw DigiD geactiveerd is. Vraag bijtijds een DigiD aan en activeer deze ook, voordat u zich uitschrijft bij de gemeente. Voor degenen die door omstandigheden niet in staat zijn de DigiD aan te vragen voor het uitschrijven of gedurende het verblijf in het buitenland een nieuwe inlogcode nodig hebben, zijn er in een paar gemeenten en op Schiphol speciale balies waar u (zonder adres in Nederland) een DigiD kunt aanvragen.
Voor meer informatie: www.digid.nl

Binnenlands belastingplichtig

Bekijk op Tijdelijk in een ander land werken - wat zijn de gevolgen van mijn uitzending? (belastingdienst.nl) in welke situaties u binnenlands belastingplichtig blijft.

Uitschrijven uit de gemeente

U bent binnenlands belastingplichtig op grond van fictief ingezetenschap Nederland. U moet zich wel uitschrijven bij de gemeente. Na uitschrijven bij de gemeente is het aan te raden zelf contact op te nemen met de Belastingdienst en de SVB om aan te geven dat u niet emigreert. Voor meer informatie: zie de pagina Basisregistratie Personen (BRP).

Belastingkantoor Heerlen

Uw fiscale dossier verhuist in beginsel naar de Belastingdienst/Limburg/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland te Heerlen. Voor de toepassing van de belastingwetgeving bent u geen emigrant. Uitgezonden ambtenaren van Nederlandse nationaliteit die werkzaam zijn op een diplomatieke, consulaire of permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland en Nederlanders, die in dienstbetrekking staan tot de Staat der Nederlanden en in het kader van een Verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is in een andere mogendheid werkzaamheden verrichten, worden namelijk bij wijze van fictie als binnenlandse belastingplichtige aangemerkt. Dit geldt ook voor ambtenaren die zijn uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk . Zij worden voor fiscale doeleinden geacht in Nederland te wonen. Dit geldt eveneens voor de op de post bij u verblijvende (fiscale) partner en kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en die in belangrijke mate door u worden onderhouden. Ontvangt u van de Belastingdienst een M-biljet (voor emigranten) of een C-biljet (voor buitenlands belastingplichtigen), dan moet u met de Belastingdienst te Heerlen contact opnemen en aangeven dat u fictief binnenlands belastingplichtig bent. Het is raadzaam een kopie van het plaatsingsbesluit te overleggen. De Belastingdienst Kennis- en Expertisecentrum Buitenland is per e-mail bereikbaar via: Belastingdienst.uitgezonden.overheidspersoneel@Belastingdienst.nl

Voor specifieke vragen (anders dan biljetomwisseling) kunt u de Belastingdienst Buitenland bereiken via: P.BTL.IH.vragen.uitgezonden.overheidspersoneel@belastingdienst.nl

Eigen woning

Met ingang van 1 januari 2013 is de fiscale behandeling van eigen woningen1 als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 ingrijpend gewijzigd.

Een eigen woning wordt belast in box 1. De op die eigen woning drukkende kosten, waarvan de hypotheekrente de bekendste is, zijn aftrekbaar in box 1. Leningen2 die zijn aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning worden aangemerkt als eigenwoningschuld3. Een eigen woning die niet langer tot hoofdverblijf dient gaat, uitzonderingen daargelaten, over van box 1 naar box 3, waardoor geen aftrek van hypotheekrente in box 1 meer kan plaatsvinden.

Eigen woningen die ten minste één jaar tot hoofdverblijf hebben gediend en bij vertrek naar het buitenland niet aan derden ter beschikking worden gesteld (feitelijk blijven leegstaan), kunnen onder voorwaarden op verzoek ook na vertrek fiscaal een eigen woning blijven. In dat geval mag de rente op de op die eigen woning rustende eigenwoningschuld, ook na vertrek naar het buitenland in mindering op het box 1 inkomen worden gebracht. Dit type woningen is doorgaans bekend als pied-à-terres. Meer info vindt u op de site van de Belastingdienst.
 

[1] Een eigen woning is een gebouw (of deel hiervan) dat in eigendom toebehoort aan een belastingplichtige of aan personen die tot zijn huishouden behoren en voor duurzaam eigen gebruik als hoofdverblijf ter beschikking staat.

[2] Niet alleen hypothecaire geldleningen als eigenwoningschuld kunnen kwalificeren maar ook andere (onderhandse) geldleningen.

[3] Hierbij geldt dat als u na 31 december 2003 uw eigen woning heeft verkocht en een nieuwe eigen woning hebt gekocht, u de omvang van uw eigenwoningschuld moet bepalen met inachtneming van de zogenoemde bijleenregeling.

Bij gescheiden leefsituaties van echtgenoten en geregistreerde partners stelde de Belastingdienst tot onlangs de renteaftrek ter discussie. Bleef de partner bijvoorbeeld achter in de Nederlandse woning na overplaatsing van de ambtenaar naar het buitenland, dan kon dit leiden tot verminderde of uitsluiting van renteaftrek; de fiscus was van mening dat de woning door de uitgezonden ambtenaar aan een derde ter beschikking was gesteld in verband met verschillende woonplaatsen van de (voormalige) fiscale partners.

Als gevolg van een nieuw beleidsbesluit is de Belastingdienst thans bereid de tot voor kort door de uitgezonden ambtenaar en zijn of haar fiscale partner gezamenlijk bewoonde eigen woning doorlopend als eigen woning aan te merken bij gescheiden gezinssituaties. In het geval de fiscale partner niet meegaat naar het buitenland én achterblijft in deze woning, blijft deze woning in box 1 en is er derhalve geen overgang naar box 3. Bij twijfel geldt, neem in voorkomende gevallen tijdig contact op met de Belastingdienst te Heerlen, zodat u niet naderhand voor verassingen komt te staan. Dit geldt ook indien kinderen, die voorheen in gezinsverband in deze woning verbleven en niet meegaan naar het buitenland, in de woning verblijven (ook bij niet-verhuursituaties), met name in situaties dat een kind tussentijds elders heeft gewoond (bv. op een studentenkamer) en daarna terugkeert naar de voormalige ouderlijke woning.

De genoemde beleidsverandering staat overigens los van de verandering van onderdelen binnen box 3. Als gevolg van jurisprudentie, en daarop gebaseerde gewijzigde wetgeving, is de heffing over het zogenaamde fictief rendement aan het veranderen naar een belastingheffing die meer aansluit bij het werkelijk genoten rendement. Daardoor is de belastingdruk op box 3 woningen anders dan de belastingdruk op bv. spaartegoeden, vorderingen en effecten. Het netto rendement bij verhuur van de eigen woning  kan (afhankelijk van de samenstelling) dalen. Het kan daarom bij gewenste verhuursituaties raadzaam zijn een fiscaal of financieel adviseur te raadplegen. Overigens geldt dat sommige banken ook gedurende een aantal jaren een rente-opslag berekenen bij niet zelf bewonen van een woning.

Onder de sinds 1 januari 2013 van kracht geworden wetgeving geldt voor nieuwe leningen die kwalificeren als eigenwoningschuld dat slechts van hypotheekrenteaftrek sprake kan zijn als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Door de wetgever is via overgangsrecht voorzien in eerbiediging van – kort gezegd – op 31 december 2012 bestaande leningen. Had u op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld dan blijft in beginsel de rente aftrekbaar ook al wordt op de betreffende lening niet afgelost.

Het kopen van een eigen woning in Nederland (overdrachtsbelasting)

Huis kopen, aanhouden of verhuren tijdens de uitzending

Gaat u tijdens de uitzending een woning kopen in Nederland? Let op de nieuwe tarieven overdrachtsbelasting (0%, 2% of 10,4%).

Ook als u uw eigen woning in Nederland wil aanhouden of verhuren kan dit fiscale gevolgen hebben. Laat u goed adviseren over mogelijke consequenties. Bij aanhouden (zonder verhuur of anderszins aan derden ter beschikking stellen) kan uw eigen woning in box 1 blijven. De woning kan bewoond worden door uw achterblijvende partner en/of kinderen. Of u kunt de woning (na er minstens 1 jaar zelf in gewoond te hebben) zonder bewoners aanhouden als pied-a-terre.  Bij verhuur van uw woning krijgt u te maken met belastingheffing in box 3. Uw hypotheekverschaffer moet doorgaans akkoord gaan met de verhuur en zal hier een renteopslag over berekenen.

Vanuit Nederland: Neem contact op met uw belastingadviseur of met de BelastingTelefoon via 0800-0543.

  • Vanuit het buitenland is de BelastingTelefoon rechtstreeks te bereiken via een doorschakeling in de BZ-telefooncentrale van de interne BZ-telefoonnummers 4030 en 4130.

Beperkingen bij verhuur van woningen
Gemeenten leggen in toenemende mate beperkingen op bij het toestaan van verhuur van woningen (huisvestingsvergunningen). Zo voerde de gemeente Den Haag op 1 maart 2024 nieuw gemeentelijk beleid in dat verband houdt met het beleid om betaalbare woningen in de stad niet te mogen te verhuren na opkoop. Zo blijven er meer koopwoningen over voor mensen die er zelf in gaan wonen. De gemeente Den Haag kent voor 2024 een grens van € 435.000 (een opkoopbescherming tot de WOZ-waarde van € 435.000, met slechts een beperkt aantal uitzonderingen). Dit beleid tast het eigendomsrecht ernstig aan, maar wordt door gemeenten nodig geacht gezien de problemen op de woningmarkt. Zie hiervoor:  

Opkoopbescherming in Den Haag, vergunning aanvragen

Andere gemeenten doen dat ook steeds meer.

Voor uitgezonden rijksambtenaren betekent dit dat er bij verhuur soms beperkingen optreden. Niet alleen ten aanzien van huisvestingsvergunningen, maar ook betreffende verhuurbeperkingen die in de hypotheekakte zijn opgenomen en bijkomende kosten die sommige hypotheekvertrekkers berekenen (renteopslag). Het is raadzaam u in voorkomende gevallen tijdig te laten informeren over de gevolgen van verhuur.

Disclaimer

Hierboven vindt u enkele fiscale aandachtspunten waar u aan moet denken als u wordt uitgezonden. Wij willen u zo goed mogelijk informeren en helpen, maar het is mogelijk dat de informatie verouderd of onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het opvolgen van adviezen is uw eigen verantwoordelijkheid. Wendt u voor actuele en volledige informatie tot de Belastingdienst Kennis- en Expertisecentrum Buitenland, te bereiken via P.BTL.IH.vragen.uitgezonden.overheidspersoneel@belastingdienst.nl en win advies in bij een fiscaal of financieel adviseur. Deze kan u een gedegen advies geven, op basis van uw persoonlijke situatie.’