Fiscale aangelegenheden

Als u als medewerker geplaatst wordt op een post in het buitenland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk, gelden voor u bijzondere voorwaarden met betrekking tot onder andere belastingplicht, opbouw sociale volksverzekeringen en fiscale behandeling eigen woning.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) en hun meereizende partner die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.
Alle medewerkers en hun meereizende partner die op grond van het VUBZK/VBRA worden geplaatst op een functie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Toelichting

DigiD

Om te kunnen communiceren met overheidsinstanties is het van belang dat uw DigiD geactiveerd is. Vraag bijtijds een DigiD aan en activeer deze ook, voordat u zich uitschrijft bij de gemeente. Voor degenen die door omstandigheden niet in staat zijn de DigiD aan te vragen voor het uitschrijven of gedurende het verblijf in het buitenland een nieuwe inlogcode nodig hebben, zijn er in een paar gemeenten en op Schiphol speciale balies waar u (zonder adres in Nederland) een DigiD kunt aanvragen.
Voor meer informatie: www.digid.nl

Binnenlands belastingplichtig

Bekijk op Tijdelijk in een ander land werken - wat zijn de gevolgen van mijn uitzending? (belastingdienst.nl) in welke situaties u binnenlands belastingplichtig blijft.

Uitschrijven uit de gemeente

U bent binnenlands belastingplichtig op grond van fictief ingezetenschap Nederland. U moet zich wel uitschrijven bij de gemeente. Na uitschrijven bij de gemeente is het aan te raden zelf contact op te nemen met de Belastingdienst en de SVB om aan te geven dat u niet emigreert. Voor meer informatie: zie de pagina Basisregistratie Personen (BRP).

Belastingkantoor Heerlen

Uw fiscale dossier verhuist in beginsel naar de Belastingdienst/Limburg/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland te Heerlen. Voor de toepassing van de belastingwetgeving bent u geen emigrant. Uitgezonden ambtenaren van Nederlandse nationaliteit die werkzaam zijn op een diplomatieke, consulaire of permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland en Nederlanders, die in dienstbetrekking staan tot de Staat der Nederlanden en in het kader van een Verdrag waarbij de Staat der Nederlanden partij is in een andere mogendheid werkzaamheden verrichten, worden namelijk bij wijze van fictie als binnenlandse belastingplichtige aangemerkt. Dit geldt ook voor ambtenaren die zijn uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk . Zij worden voor fiscale doeleinden geacht in Nederland te wonen. Dit geldt eveneens voor de op de post bij u verblijvende (fiscale) partner en kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en die in belangrijke mate door u worden onderhouden. Ontvangt u van de Belastingdienst een M-biljet (voor emigranten) of een C-biljet (voor buitenlands belastingplichtigen), dan moet u met de Belastingdienst te Heerlen contact opnemen en aangeven dat u fictief binnenlands belastingplichtig bent. Het is raadzaam een kopie van het plaatsingsbesluit te overleggen. De Belastingdienst Kennis- en Expertisecentrum Buitenland is per e-mail bereikbaar via: Belastingdienst.uitgezonden.overheidspersoneel@Belastingdienst.nl

Eigen woning

Met ingang van 1 januari 2013 is de fiscale behandeling van eigen woningen als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 ingrijpend gewijzigd. Een eigen woning is een gebouw (of deel hiervan) dat in eigendom toebehoort aan een belastingplichtige of aan personen die tot zijn huishouden behoren en voor duurzaam eigen gebruik als hoofdverblijf ter beschikking staat.

Een eigen woning wordt belast in box 1. De op die eigen woning drukkende kosten, waarvan de rente betaald voor leningen die zijn aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning (kort gezegd: de hypotheekrente) de bekendste is, zijn aftrekbaar in box 1. Leningen die zijn aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat niet alleen hypothecaire geldleningen als eigenwoningschuld kunnen kwalificeren maar ook andere (onderhandse) geldleningen. Hierbij geldt dat als u na 31 december 2003 uw eigen woning heeft verkocht en een nieuwe eigen woning hebt gekocht, u de omvang van uw eigenwoningschuld moet bepalen met inachtneming van de zogenoemde bijleenregeling. Een eigen woning die niet langer tot hoofdverblijf dient gaat, uitzonderingen daargelaten, over van box 1 naar box 3, waardoor geen aftrek van hypotheekrente in box 1 meer kan plaatsvinden.

Eigen woningen die ten minste één jaar tot hoofdverblijf hebben gediend en bij vertrek naar het buitenland niet aan derden ter beschikking worden gesteld (feitelijk blijven leegstaan), kunnen onder voorwaarden op verzoek ook na vertrek fiscaal een eigen woning blijven. In dat geval mag de rente op de op die eigen woning rustende eigenwoningschuld, ook na emigratie in mindering op het box 1 inkomen worden gebracht. Dit type woningen is doorgaans bekend als pied-à-terres.

Bij gescheiden leefsituaties van echtgenoten en geregistreerde partners kan de Belastingdienst de renteaftrek ter discussie stellen. Blijft de partner bijvoorbeeld achter in de Nederlandse woning na overplaatsing van de ambtenaar naar het buitenland, dan kan dit leiden tot verminderde of uitsluiting van renteaftrek; de fiscus is dan van mening dat de woning door de uitgezonden ambtenaar aan een derde ter beschikking is gesteld in verband met verschillende woonplaatsen van de (voormalige) fiscale partners. Neem in voorkomende gevallen tijdig contact op met de Belastingdienst te Heerlen, zodat u niet naderhand voor verassingen komt te staan. Dit geldt ook indien kinderen, die voorheen in gezinsverband in deze woning verbleven en niet meegaan naar het buitenland, in de woning verblijven (ook bij niet-verhuursituaties), met name in situaties dat een kind tussentijds elders heeft gewoond (bv. op een studentenkamer) en daarna terugkeert naar de voormalige ouderlijke woning.

Onder de sinds 1 januari 2013 van kracht geworden wetgeving geldt voor nieuwe leningen die kwalificeren als eigenwoningschuld dat slechts van hypotheekrenteaftrek sprake kan zijn als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Door de wetgever is via overgangsrecht voorzien in eerbiediging van – kort gezegd – op 31 december 2012 bestaande leningen. Had u op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld dan blijft in beginsel de rente aftrekbaar ook al wordt op de betreffende lening niet afgelost.

Het kopen van een eigen woning in Nederland (overdrachtsbelasting)


Huis kopen, aanhouden of verhuren tijdens de uitzending

Gaat u tijdens de uitzending een woning kopen in Nederland? Let op de nieuwe tarieven overdrachtsbelasting (0%, 2% of 8%).

Ook als u uw eigen woning in Nederland wil aanhouden of verhuren kan dit fiscale gevolgen hebben. Laat u goed adviseren over mogelijke consequenties.

  • Vanuit Nederland: Neem contact op met uw belastingadviseur of met de BelastingTelefoon via 0800-0543.
  • Vanuit het buitenland is de BelastingTelefoon rechtstreeks te bereiken via een doorschakeling in de BZ-telefooncentrale van de interne BZ-telefoonnummers 4030 en 4130.

Disclaimer

Hierboven vindt u enkele fiscale aandachtspunten waar u aan moet denken als u wordt uitgezonden. Wij willen u zo goed mogelijk informeren en helpen, maar het is mogelijk dat de informatie verouderd of onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het opvolgen van adviezen is uw eigen verantwoordelijkheid. Wendt u voor actuele en volledige informatie tot de Belastingdienst Kennis- en Expertisecentrum Buitenland, te bereiken via Belastingdienst.uitgezonden.overheidspersoneel@Belastingdienst.nl en win advies in bij een fiscaal of financieel adviseur. Deze kan u een gedegen advies geven, op basis van uw persoonlijke situatie.’