Volksverzekeringen en pensioen

Bent u als rijksambtenaar geplaatst op een post of in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan blijft u verzekerd voor de volksverzekeringen en de Wet langdurige zorg (WLZ). U wordt aangemerkt als fictief ingezetene  in Nederland. Dit geldt ook voor uw partner (en gezinsleden), zolang ze tenminste geen arbeid verrichten. Verder is iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) en hun meereizende gezinsleden die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.
Alle medewerkers en hun meereizende gezinsleden die op grond van het VUBZK/VBRA worden geplaatst op een functie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 

Toelichting

Voor meer informatie over de volksverzekeringen kunt u terecht op de sites van de zorgwijzer en wet langdurige zorg van de SVB.

We adviseren u om vóór een plaatsing naar het buitenland altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar (en te vermelden dat u in Nederland belastingplichtig blijft en een fictief ingezetene bent). Daarnaast adviseren we de partners van de uitgezonden ambtenaren een aanvraag ‘onderzoek verzekering WLZ’ te doen en een pensioenoverzicht aan te vragen bij de SVB. Deze aanvraag dient binnen 8 weken voor vertrek plaats te vinden en kunt u via Mijn SVB aanvragen als u inlogt op de website van de SVB met uw DigiD. Dit geldt ook voor partners die ZZP-ers zijn of degenen die in Nederland in loondienst blijven. Bij de aanvraag dient u altijd te vermelden dat u partner bent van een uitgezonden Rijksambtenaar. Dit is namelijk van belang voor een correcte registratie in het systeem.  

Zorgverzekering: verplicht verzekerd

Als rijksambtenaar blijven u en uw gezinsleden bij een uitzending naar een post onder de WLZ vallen. U houdt dus uw zorgverzekering in Nederland. U kunt uw basiszorgverzekering uitbreiden met een buitenlanddekking. Lees ook de veelgestelde vragen over een buitenlandse partner.

Let op:

Studerende kinderen vanaf 18 jaar die in Nederland of in het buitenland studeren, vallen onder de voormalige AWBZ. Zij zijn dan ook verplicht een zorgverzekering in Nederland af te sluiten.

Wanneer uw partner gaat werken, dan verandert zijn of haar situatie.

NB: De AWBZ is gewijzigd, lees de Zorgwijzer.nl.

Zorgverzekering met buitenlanddekking

Gaat u naar het buitenland, dan is een uitgebreide polis met een aanvullende werelddekking aan te raden. Zorg dat u goed verzekerd bent en neem voor vertrek contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Ook bij overplaatsing van post naar post kan het noodzakelijk zijn de polis aan te passen. Gaat u naar een EU/EER of verdragsland dan is het raadzaam uw zorgverzekering hierover in te lichten.

Collectieve zorgverzekering Sticol
De Stichting Collectieve Ziektekostenverzekering (Sticol) biedt personeelsleden van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een collectieve zorgverzekering aan. Daarnaast bieden AON, OHRA en CZ ook zorgverzekeringen aan met een aanvullende buitenlanddekking.

Zorgverzekering voor de werkende partner

De verzekeringsplicht komt te vervallen als uw partner gaat werken. Immers, uw partner is dan verplicht zich lokaal te verzekeren, sociale premies af te dragen en lokaal belasting af te dragen (tenzij er een verdrag met Nederland is afgesloten). Als uw partner niet meer verplicht verzekerd is ingevolge de voormalige AWBZ, dan is hij of zij ook niet meer verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Uw partner kan zich dan lokaal verzekeren bij een particuliere ziektekostenverzekeraar in het gastland voor zover hij of zij niet al sociaal verzekerd is voor het ziekenfonds van het gastland. Als uw partner werkzaam is bij een internationale organisatie dan wordt hij of zij vaak door die organisatie verzekerd en/of tegemoetgekomen in de ziektekosten.

Een aantal Nederlandse zorgverzekeraars, bijvoorbeeld CZ (aangeboden via Sticol) en AON biedt een zogenaamde ‘niet-AWBZ’-zorgverzekeringspolis aan voor de periode dat uw partner een baan heeft in het buitenland en dus niet verplicht verzekerd is. Van deze beide verzekeraars is bekend dat zij bereid zijn om partners in deze situatie snel en zonder medische selectie van een zogenaamde AWBZ-zorgverzekeringspolis naar een zogenaamde niet-AWBZ-zorgverzekeringspolis en omgekeerd te laten overgaan.

NB: De AWBZ is gewijzigd, lees de Zorgwijzer.nl.

Tips bij het kiezen of veranderen van zorgverzekering

Het is van belang bij de keuze van een zorgverzekeraar deze tijdig te informeren of het mogelijk is de polis uit te breiden met een buitenlanddekking. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u in geval van uitzending alsnog een andere zorgverzekering (met werelddekking) moet afsluiten. Dat kan hogere premies tot gevolg hebben (leeftijdstoeslag of uitsluitingen vanwege medische voorselectie).

Als u van verzekering wilt veranderen, zeg dan nooit de oude verzekering op voordat u geaccepteerd bent door de nieuwe verzekeraar.

Het is verstandig te wachten met veranderen van verzekeraar als u nog onder behandeling van een arts bent. Dat kan namelijk voor de verzekeraar een reden zijn een verzekering te weigeren, de premie te verhogen danwel dekking uit te sluiten.

Gedurende de periode dat u geplaatst bent op een post, voorziet de ACRU in vergoeding van kosten wegens medisch noodzakelijke repatriëring voor de ambtenaar en de gezinsleden (art. 3.30). Dit risico hoeft u dus niet mee te verzekeren.

Als u voor 1 januari al weet dat u mogelijk overgeplaatst wordt naar het buitenland is het raadzaam om alvast de overstap te maken naar een verzekeraar die een goed buitenlandpakket aanbiedt.

Volksverzekeringen voor partners

Partners die niet werken blijven verzekerd. Tijdens de plaatsing in het buitenland blijft de niet werkende partner als gezinslid verzekerd ingevolge de Nederlandse volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat naast de zorgverzekering ook de voormalige AWBZ, AOW, de ANW en de AKW gewoon door gaan. De partner raden wij aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te laten weten dat hij of zij samen met een uitgezonden rijksambtenaar tijdelijk in het buitenland woont. Laat uw partner tevens vermelden dat hij/zij fictief ingezetene is van Nederland en niet emigreert.

Kinderbijslag (en de werkende partner)

Het Wetsvoorstel Herziening exportbeperking kinderbijslag (Whek) breidt het territoriteitsbeginsel in de sociale zekerheid verder uit en zorgt ervoor dat er buiten de Europese Unie in het geheel geen kinderbijslag meer wordt uitbetaald.

Uitgezonden ambtenaren zijn op grond van het ‘Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen’ (Stb. 1999, 600) van de toepassing van die wet uitgezonderd. Zij blijven, ook na inwerkingtreding van die wet en overeenkomstig de voorwaarden van het besluit, in landen buiten de Europese Unie kinderbijslag ontvangen.

Een andere uitzondering op de Whek wordt gevormd door landen waar Nederland een bilateraal verdrag inzake sociale zekerheid mee heeft gesloten, zoals Marokko, Turkije en Tunesië. Het Kabinet wil ook in die landen de uitbetaling van de kinderbijslag volledig stopzetten. In die gevallen dat het bilaterale verdrag zich daartegen verzet, zal het Kabinet het verdrag aanpassen en in het uiterste geval het verdrag opzeggen.

Het woonlandbeginsel blijft ook na de inwerkingtreding van de Whek bestaan. Dit houdt in dat de hoogte van de kinderbijslag in landen buiten de Europese Unie wordt vastgesteld op basis van het kostenniveau in dat land ten opzichte van Nederland. Is dat kostenniveau lager dan dat in Nederland, dan ontvangt de kinderbijslaggerechtigde ook een navenant lager bedrag aan kinderbijslag. Het kostenniveau wordt jaarlijks door het ministerie van SZW per 1 januari geactualiseerd.

Indien uw partner in een EU of verdragsland werkt, zal de Sociale Verzekeringsbank (SVB) willen vaststellen of er lokaal recht op kinderbijslag bestaat. Bestaat er wel recht op kinderbijslag maar is het bedrag lager dan het bedrag van de Nederlandse uitkering, dan keert  de SVB een aanvullend bedrag uit.

AOW

AOW-rechten worden opgebouwd van het 15de levensjaar tot aan het 65ste levensjaar. Per jaar bouwt een verzekerde 2% op gedurende 50 jaar (= 100%). Voor ieder jaar dat iemand niet verzekerd is, vindt er een korting plaats van 2% op de uit te betalen AOW-uitkering.

AOW vrijwillig

Indien uw partner vanwege het verrichten van lokale werkzaamheden niet meer verplicht verzekerd is ingevolge de AOW, kunt u een eventuele korting op uw  AOW-uitkering voorkomen door de verzekering ingevolge de AOW vrijwillig voort te zetten.

Een verzoek tot vrijwillige verzekering voor de AOW kan worden ingediend tot uiterlijk één jaar nadat de verplichte verzekering is beëindigd. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de site van de SVB .

Regeling oudedagsvoorziening voor de partner

Voor meereizende partners van uitgezonden medewerkers op een post is er een regeling oudedagsvoorziening partners. De tegemoetkoming hiervoor is opgenomen in het vergoedingenstelsel: Regeling oudedagsvoorziening partners.

Informeer regelmatig de Sociale Verzekeringsbank

Uw partner is zelf  verantwoordelijk om de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de eigen zorgverzekeraar in te lichten wanneer hij of zij inkomen geniet in een EU-land of meer verdient dan het normbedrag buiten de EU en dus niet meer verzekerd is ingevolge de voormalige AWBZ en de Zorgverzekeringswet.

Mocht uw partner met lokale werkzaamheden stoppen dan is het belangrijk dit te laten weten aan de SVB en de zorgverzekeraar vanwege het herleven van de verplichte verzekering ingevolge de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. De SVB kan in een dergelijk geval aangeven vanaf welk moment de verzekeringsplicht herleeft en vanaf welk moment uw partner verplicht is een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.

Bilaterale of multilaterale verdragen over sociale zekerheid

Nederland sluit met steeds meer landen sociale verdragen. Als uw partner op de post gaat werken dan is het noodzakelijk te weten of het gastland een sociaal verdrag gesloten heeft met Nederland. Een verdrag kan van invloed zijn op de sociale zekerheid die voor uw partner van toepassing is. Kijk op de website van SVB naar de actuele lijst met verdragslanden.