Werken in het buitenland

In deze brochure hebben wij alle zaken voor partners op een rijtje gezet waar u aan moet denken als u zich oriënteert op (betaalde) arbeid en verblijf in het buitenland met een uitgezonden Rijksambtenaar.

Let op! De brochure dateert uit 2015.

Achteraf blijkt het sociale verzekeringsstroomschema op pagina 17 helaas niet correct te zijn.
Op pag. 15 en 16 leest u of u bij werken in het buitenland al dan niet verzekerd kan blijven voor de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving.
In het kort komt het hierop neer:

  • Verblijft u in een EU/EER-land of een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten dan is bepalend wat er in de EU-verordening of het sociale verdrag is geregeld.
  • Verblijft u buiten een EU/EER-land of een verdragsland dan bent u niet meer verzekerd als u per vol kalenderjaar meer verdient dan een bepaald drempelbedrag. Dat drempelbedrag bedraagt voor het kalenderjaar 2020 €5072.

SVB adviseert alle partners een aanvraag ‘onderzoek verzekering Wlz’ of ‘SVB Pensioenoverzicht’ via MijnSVB in te dienen nadat het vertrek naar het buitenland heeft plaatsgevonden. Als u besluit om te gaan werken in het buitenland, raadt de SVB ook aan om nogmaals de bovenstaande aanvragen te doen via MijnSVB (dit geldt ook voor ZZP-ers of degene die in NL in loondienst blijven). Bij elke aanvraag graag vermelden dat u partner bent van een uitgezonden Rijksambtenaar. Hierdoor is het voor de SVB duidelijk om welke doelgroep het gaat en kunnen zij de (gewijzigde) verzekeringsstatus afgeven.

Mocht u er niet uitkomen dan heeft SVB ook een speciaal emailadres voor onze doelgroep: TeamBijzondereRegelingen@svb.nl

De actuele lijst met MoU's en verdragen is te vinden op het Rijksportaal.