Werken partners in het buitenland: gevolgen SVB

Dit bericht is bestemd voor alle medewerkers van wie de partner mee gaat naar het buitenland (of naar het Caribisch deel van het Koninkrijk) en de gevolgen die van toepassing zijn op de Nederlandse sociale zekerheidspositie van de partner als deze besluit te gaan werken. Omdat wij partners (nog) niet direct kunnen benaderen, is het bericht gericht aan de medewerker. Daarnaast zullen wij dit bericht ook plaatsen op de website van 3W. Met klem vragen wij u om deze informatie te delen met uw partner.

Als uw partner niet gaat werken, dan verandert in beginsel zijn/haar sociale zekerheidspositie niet. Gaat uw partner wel werken, dan moet uw partner in actie komen.

Dit bericht is bedoeld voor alle medewerkers met partners, waarvan de partner van plan is om te gaan werken in het buitenland en wat dat betekent voor hun sociale zekerheidspositie.

Worden u en uw partner overgeplaatst naar het buitenland of zijn jullie reeds geplaatst in het buitenland? Deel dit bericht dan met uw partner. Het bevat belangrijke informatie over de sociale zekerheidspositie van uw partner. Daarbij geldt dat als uw partner in het buitenland niet gaat werken, hij/zij verzekerd blijft voor het Nederlandse sociale verzekeringsstelsel. Dat betekent onder meer dat uw partner dan AOW-rechten op blijft bouwen en verzekerd blijft voor de Zorgverzekeringswet.

Als uw partner in het buitenland wel gaat werken, is het volgende van toepassing: het recht op deelname aan het Nederlandse sociale verzekeringsstelsel van de partner vervalt, als uw partner in een EU-land werkt (uw partner is dan in plaats daarvan op grond van de EU-verordening lokaal sociaal verzekerd) of als uw partner buiten de EU in een land werkt en per kalenderjaar meer dan 5.072 EUR (vastgesteld bedrag in 2020) verdient. Dat betekent onder meer dat uw partner dan ook niet meer verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet en zelf een zgn. niet-Wlz-polis moet sluiten.

Om te voorkomen dat uw partner tijdens jullie uitzending niet langer onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel verzekerd is, adviseert de SVB partners van de uitgezonden medewerkers een aanvraag ‘onderzoek verzekering WLZ ’ bij de SVB te doen. WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Bekijk de praktische informatie hierover op onze pagina Volksverzekeringen en pensioen. De aanvraag dient niet eerder dan 8 weken voor vertrek plaats te vinden of indien u al in het buitenland bent, niet langer dan 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden. Dit geldt ook als uw partner ZZP-er is of uw partner op afstand (online) in Nederland in loondienst wil blijven werken. Bij de aanvraag dient uw partner altijd te vermelden dat hij/zij partner is van een uitgezonden Rijksmedewerker. Dit is namelijk van belang voor een correcte registratie in het systeem.  

Ook goed om te weten, voor als uw partner in het buitenland en buiten de EU gaat werken: Als er een verdrag inzake sociale zekerheid is gesloten tussen Nederland en het land van plaatsing, dan gaat dit Verdrag altijd boven de Nederlandse regelgeving. Met andere woorden dan moet u in het Verdrag kijken of uw werkende partner al dan niet en onder welke voorwaarden in Nederland verzekerd kan blijven voor het Nederlandse sociale verzekeringsstelsel. Deze informatie is ook terug te vinden in de brochure ‘Werken in het buitenland’ op de website van 3W. Op deze pagina staat de notie opgenomen, dat wat er in het Verdrag staat leidend is en dat het drempelbedrag van 5.072 EUR in dat geval niet van toepassing is.

Mochten u en uw partner meer informatie nodig hebben, raadpleeg dan de brochure Werken in het buitenland van 3W of neem contact op met 3W.