Buitenlandvergoeding

In het Caribisch deel van het Koninkrijk maakt u extra kosten die u in Nederland niet hoeft te maken. Bij de berekening van de buitenlandvergoeding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met specifieke omstandigheden ter plaatse. Voor partner en kinderen ontvangt u aanvullende vergoedingen.

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van het VUBZK- of VBRA-regeling naar het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar worden uitgezonden.

Toelichting

De buitenlandvergoeding wordt toegekend als compensatie voor extra kosten die u moet maken als gevolg van een plaatsing in het buitenland. Deze compensatie bestaat uit drie componenten:

1. De koopkrachtcomponent

Dit is het door de Minister vastgestelde percentage van het Standaard Netto Nederland dat de koopkracht moet behouden van een voor Nederland representatief pakket van goederen en diensten van de uitgezonden medewerker en eventueel zijn of haar gezin.

2. De verplaatsingscomponent

Dit is een door de Minister vastgesteld (nominaal) bedrag als vergoeding in de kosten die het gevolg zijn van een plaatsing in een gebied buiten Nederland. Het gaat om:

 • het verlies van schooljaren van de kinderen, zowel bij plaatsing in een gebied buiten Nederland als bij terugkeer, waardoor zij langer ten laste van de ouders blijven;
 • het niet mogen of kunnen werken van de echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de uitgezonden medewerker, al dan niet op grond van wettelijke verplichtingen, en de daaruit voortvloeiende derving van inkomsten en de kleinere kans op werk voor de echtgeno(o)t(e) bij terugkeer in Nederland;
 • de confrontatie met een taal die men niet beheerst wat in de beginperiode van de plaatsing buiten Nederland leidt tot meerkosten, door het meer betalen dan nodig is voor goederen en diensten (economisch handelen);
 • het bezit van een woning, met de daaraan verbonden kosten bij verkoop of verhuur (makelaarskosten bij verkoop of verhuur, verlies bij verkoop);
 • de confrontatie met een hogere huur bij terugkeer uit een gebied buiten Nederland;
 • de kosten die het gevolg zijn van de afstand tussen het land van plaatsing en het thuisland waar de achtergebleven familieleden verblijven (extra reis- en verblijfkosten bij bezoeken van en bij de familie);
 • kosten als gevolg van de extra sociale verplichtingen in het land van plaatsing;
 • meerkosten als gevolg van het voeren van een éénpersoonshuishouding.

3. De verblijfscomponent

Dit is het door de Minister vastgesteld percentage van het Standaard Netto Nederland dat een vergoeding moet zijn voor de kosten die voortvloeien uit de verschillen in verblijfsomstandigheden tussen Nederland en het land van plaatsing.

Voorwaarden

De buitenlandtoelage wordt toegekend gedurende de uitzendperiode. Als u of uw partner langer dan 60 dagen aaneengesloten van de standplaats zijn, wordt de buitenlandtoelage aangepast.

Aanvragen

 • Aanvraagformulier
 • De buitenlandvergoeding wordt automatisch toegekend nadat uw uitzending is gestart.
 • De medewerker moet alle wijzigingen die van invloed zijn op de buitenlandtoelage aan 3W melden.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijden

3W verwerkt de melding binnen 5 werkdagen. De buitenlandtoelage wordt maandelijks in de betreffende maand aan de medewerker betaald.