Verrekening vergoedingen

Attachés die vanuit een uitlenend ministerie (vakministerie) worden geplaatst op een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland ontvangen een buitenlandvergoeding op grond van het ACRU.