Geschillen, bezwaren, beroep uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk

Wat is op u van toepassing?

Uitgezonden medewerkers met een arbeidsovereenkomst (zoals medewerkers van het Rijk) kunnen, nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 in werking is getreden en de overgang van bestuursrecht naar privaatrecht een feit is, geschillen over de toepassing van de uitzendregelingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk voorleggen aan de Geschillencommissie BZ. Deze commissie is ondergebracht bij BZ en bestaat uit onafhankelijke voorzitters die behoren tot de rechterlijke macht en een gelijk aantal leden namens de vakbonden en de werkgever. Op basis van de niet-bindende uitspraak van de commissie zal een nieuwe beslissing worden genomen. Die beslissing kan de uitgezonden medewerker vervolgens desgewenst voorleggen aan de kantonrechter. Desgewenst kan de uitgezonden medewerker ook de oorspronkelijke beslissing direct voorleggen aan de kantonrechter; het eerst voorleggen aan de Geschillencommissie BZ is daarvoor namelijk niet vereist.

Uitgezonden medewerkers met een ambtelijke aanstelling (zoals medewerkers van de Politie en de Rechterlijke Macht[1]) kunnen bezwaren over de toepassing van de uitzendregelingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk eveneens voorleggen aan de Geschillencommissie BZ. Deze commissie zal dan optreden als adviescommissie zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, gezien het feit dat de Wnra niet van toepassing is op deze ambtenaren. De commissie zal in dat geval op grond van die wet adviseren over bezwaren van de uitgezonden medewerkers naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor deze uitgezonden medewerkers geldt dat de bestuursrechter dan wel de Centrale Raad van Beroep over hun bezwaar oordeelt, maar pas nadat zij deze (verplichte) bezwaarprocedure doorlopen hebben.

Betrokkene legt zijn geschil rechtstreeks voor aan, respectievelijk dient zijn bezwaarschrift rechtstreeks in bij de Geschillencommissie BZ. De Geschillencommissie BZ is bereikbaar via GCA@minbuza.nl. Het reglement van de commissie te vinden op de pagina van de CAO Rijk. Indien een geschil of bezwaar door de Geschillencommissie BZ inhoudelijk in behandeling wordt genomen, krijgt 3W hierover bericht. 3W informeert vervolgens de contactpersoon bij de uitzendende instantie, zodat men op de hoogte is dat de uitgezonden medewerker een geschil heeft voorgelegd of een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verweer bij de Geschillencommissie BZ, de civiele rechter, de bestuursrechter of de Centrale Raad van Beroep wordt door juristen van 3W namens de betrokken instantie gevoerd. In alle gevallen wordt de beslissing op het geschil of bezwaar namens de betrokken instantie genomen door de (plaatsvervangend) secretaris-generaal van BZ na daarover geadviseerd te zijn door de Geschillencommissie BZ. Na besluitvorming door de (plaatsvervangend) secretaris-generaal van BZ stuurt 3W het geschil- of bezwaarschrift, de uitspraak van de Geschillencommissie BZ en de beslissing op het geschil of bezwaar ter informatie naar de contactpersoon bij de uitzendende instantie. De uitzendende instanties die niet bij P-Direkt zijn aangesloten, archiveren deze stukken zelf in het personeelsdossier van betrokkene. Voor de bij P-Direkt aangesloten instanties archiveert 3W deze stukken in het personeelsdossier van betrokkene in P-Direkt.

[1] Naar de letter is bij rechterlijke ambtenaren geen sprake van uitzending, maar van een vrijwillige sollicitatie die heeft geleid tot feitelijke indiensttreding bij het Gemeenschappelijk Hof en het Openbaar Ministerie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Omwille van de leesbaarheid wordt met betrekking tot deze ambtenaren ook gesproken over uitzending.