Veelgestelde vragen over een buitenlandse partner

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over (het aanvragen) van de verblijfsvergunning van de buitenlandse partner.

Kan mijn partner die met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in Nederland verblijft met mij mee naar een post?

Uw partner kan in principe mee naar een post. Het kan zijn dat voor de nationaliteit van uw partner bepaalde vereisten zijn voor toelating in het gastland. Denk daarbij aan visum en/of een beperkte verblijfsduur. Check dit vooraf goed via de post en/of de ambassade van het gastland in Nederland.

Als mijn partner zich uitschrijft uit de BRP, komt dan de verblijfsvergunning van mijn partner te vervallen?

Nee, de verblijfsvergunning van uw partner komt dan niet te vervallen. De IND neemt aan dat er geen sprake is van verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland als de vreemdeling:

- de echtgenoot/partner is van een ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van de aanvullende cao Rijk uitzendingen (ACRU), die uitgezonden is (geweest) naar een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, geregeld in paragraaf B1 onder 6.1.2 Vreemdelingencirculaire.

Het is aan te raden om in het dossier van uw partner een aantekening te laten maken dat hij/zij met u mee naar het buitenland is op bovengenoemde titel. Dit kan door een brief aan de IND te sturen met uw plaatsingsbewijs.

Als de verblijfsvergunning van mijn partner verloopt gedurende ons verblijf in het buitenland, moeten we dan een verlenging aanvragen?

Ja. U dient tijdig, tenminste 3 maanden voor het aflopen van de verblijfsvergunning een verlenging aan te vragen vanuit het buitenland. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van de IND.

Mijn partner heeft de nationaliteit van een MVV plichtig land, maar verblijft al met mij (op diplomatieke titel) binnen de EU, moet hij/zij nu alsnog een MVV aanvraag doen?

Partners die direct voorafgaande aan een plaatsing in Nederland in een EU-land woonden en met de ambtenaar naar Nederland komen, zijn in principe vrijgesteld van de inreis vergunning (MVV) inburgeringsplicht wegens de EU-regelgeving van vrij verkeer.
Het gemeenschapsrecht is in dit soort zaken onverkort van toepassing. Mocht de partner van de Nederlandse diplomaat in een EU land derhalve op basis van een verblijfsvergunning in dat EU-land bij de diplomaat verblijf hebben gehad, dan kan hij/zij in beginsel zonder in het bezit te hoeven zijn van een MVV zich bij zijn/haar partner vervoegen (zich met de ambtenaar in Nederland vestigen) en alhier een VVR aanvragen 'toetsing gemeenschapsrecht'.

De verblijfsvergunning in het EU land is niet automatisch van toepassing in Nederland. Met andere woorden, kan niet worden omgezet in een verblijfsvergunning bij registratie in Nederland. Hier moet een VVR aangevraagd worden.

Kan mijn partner zonder een BSN een Nederlandse zorgverzekering afsluiten?

Partners van uitgezonden ambtenaren zijn voor de volksverzekeringen (w.o. de AOW) tijdens de uitzending verzekerd op grond van artikel 2 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen (BUB 1999). De nationaliteit van de partner heeft geen invloed.

Het ontbreken van een BSN mag geen belemmering vormen van de acceptatieplicht van de Nederlandse zorgverzekering. Wel is het zo dat als de partner gaat werken in het buitenland of als hij/zij een uitkering ontvangt in het buitenland, dat hij/zij niet meer verzekerd is.

Neem contact met SVB voor het aanvragen van een BSN voor uw partner en geef in de toelichting aan dat het om artikel 2 van het BUB1999 gaat. SVB adviseert u een aanvraag ‘onderzoek verzekering WLZ’ voor uw partner te doen. Na de WLZ-aanvraag kan er een BSN worden uitgegeven. Bekijk ook onze pagina over volksverzekeringen en pensioenen.