Vergoeding onderwijs tijdens Caribische uitzending

Als u naar het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt uitgezonden, bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een onderwijsinstelling voor uw kinderen.

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van de VUBZK of VBRA regeling naar het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar worden uitgezonden.

Toelichting

 • U maakt aanspraak op een vergoeding in de onderwijskosten en bijkomende kosten voor elk van de kinderen die met u op een eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk verblijven en daar onderwijs genieten. Deze aanspraak bestaat alleen als het desbetreffende kind aanspraak maakt op kinderbijslag of op een vergoeding in de studiekosten. U heeft ook - onder bepaalde voorwaarden - recht op vergoeding in de kosten van kleuteronderwijs voor een kind in de leeftijd van 3 jaar.
 • Het bedrag van de vergoeding per kind is gelijk aan 95% van het totaal van de onderwijskosten en bijkomende kosten die gedurende een schooljaar daadwerkelijk zijn gemaakt.
 • Op verzoek van de medewerker kan aan hem of haar aan het begin van elk schooljaar een voorschot op de vergoeding in de onderwijskosten worden toegekend.
 • Onderwijskosten zijn voor het onderwijs verschuldigde schoolgelden, met uitzondering van de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden, schooluniformen, laptops, excursies en schrijfbenodigdheden.
 • Ook de bijkomende kosten komen in aanmerking voor vergoeding. Bijkomende kosten zijn de voor het onderwijs verschuldigde kosten van registratie, examenkosten en kosten van onderwijsmateriaal. Uitgezonderd zijn de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden, schooluniformen, laptops, excursies en schrijfbenodigdheden.
 • Bij het vaststellen van de onderwijskosten worden de op andere wijze genoten of nog te ontvangen bijdragen en uitkeringen – zoals studiebeurzen – daarop in mindering gebracht. Daarbij blijven uitkeringen op grond van een studieverzekering, de basisbeurs, de kinderbijslag en kindertoeslag buiten beschouwing.
 • Met uitzondering van het erkend internationaal niet-Nederlandstalig onderwijs op Sint Maarten, is de vergoeding voor internationaal onderwijs gemaximeerd.

Voorwaarden

Uw kind gaat naar een erkende onderwijsinstelling. Bekijk welke scholen in aanmerking komen voor vergoeding. De scholen die op deze lijst staan of toegevoegd worden, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. Een school is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) .
  • Indien een kind niet wordt toegelaten op een bij NOB aangesloten school of er is op het eiland geen school aanwezig die aangesloten is bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland:
   1. een school geeft volledig of gedeeltelijk les in de Nederlandse taal
    • indien er geen school aanwezig is die volledig of gedeeltelijk lesgeeft in de Nederlandse taal: een school geeft les in de Engelse taal.
  • en een school staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie (of lokale onderwijsinspectie, indien geen enkele school op het eiland onder toezicht staat van de Nederlandse onderwijsinspectie). De inspectie oordeelt dat de onderwijskwaliteit voldoende is.
 2. Indien op de standplaats geen Nederlandstalig primair of secundair onderwijs beschikbaar is een internationale school
  • Curacao: International School of Curacao
  • Sint Maarten: Learning Unlimited School , Caribbean International Academy, Sint Maarten Montessori
  • Aruba: International School of Aruba

De voorwaarden m.b.t. onderwijs zijn conform de VUBZK-VBRA regeling.

3W betaalt voor uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, uitsluitend aan de medewerker en niet direct aan de onderwijsinstellingen.

Aanvragen

 • Gebruik het aanvraagformulier.
 • Voeg eventueel toe: de betalingsbewijzen, originele rekeningen of bankafschriften en de beschikking van de Sociale Verzekeringsbank waaruit de toekenning van kinderbijslag c.q. studie financiering blijkt.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt de melding binnen 5 werkdagen.