Zorgverzekering in het buitenland

De zorgverzekering of basisverzekering is niet alleen een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland, maar ook voor medewerkers (en hun gezinsleden) die voor de (Rijks)overheid naar het buitenland worden uitgezonden.

Toelichting

Uitgezonden (Rijks)ambtenaren en hun gezinsleden zijn voor de volksverzekeringen (waaronder de AOW en WLZ) verzekerd tijdens de uitzending, op grond van het ‘Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999’

De Wet Langdurige Zorg is een verzekering die voor alle ingezetenen  geldt. Op de site van Het Zorginstituut Nederland staat informatie voor uitgezonden ambtenaren. Lees meer over wanneer en voor wie een zorgverzekering verplicht is.

Voor de basisverzekering is er geen verschil tussen wonen en werken in Nederland en wonen en werken als uitgezonden medewerker (en gezinsleden) in het buitenland. Iedereen is verplicht een basis ziektekostenverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Uitzondering van verplichting in EU/EER
Indien u in een EU/EER (m.u.v. België) of verdragsland werkt is een alternatief mogelijk (De EU/EER en verdragslanden zijn opgenomen in hoofdstuk 27 “Internationale sociale zekerheid” van de kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid.). De wet geeft u de mogelijkheid om u in te schrijven bij de ziektekostenverzekeraar in de buitenlandse woonplaats. Dit kan met gebruikmaking van een formulier van de Nederlandse zorgverzekeraar. U heeft dan recht op het woonlandpakket ten laste van Nederland. Voor deze laatste optie wordt bij uitzondering  gekozen als het woonlandpakket beter is dan het basispakket in Nederland.

Aanvullende verzekering bij plaatsing in het buitenland
Alle gemaakte ziektekosten in het buitenland worden volgens het Nederlandse basispakket vergoed op basis van de tarieven zoals die in Nederland gelden. Het kan zijn dat u in een land geplaatst bent waar de tarieven veel hoger uitvallen. U wordt daarom dringend geadviseerd tijdens het verblijf in het buitenland een aanvullende verzekering af te sluiten. Zo kunt u ervoor zorgen dat de op de standplaats gemaakte ziektekosten volledig worden vergoed (dus op basis van de werkelijke tarieven). Let op dat deze aanvullende verzekering los staat van de standaard aanvullende verzekeringen die men bij elke ziektekostenverzekering kan afsluiten.

Werkelijke kosten versus Nederlandse tarieven
Veel ziektekostenverzekeringsmaatschappijen zijn niet bereid een verzekering af te sluiten op basis van de werkelijke tarieven. Hooguit biedt een maatschappij u een verzekering op basis van bijvoorbeeld 200% van het Nederlandse tarief. Dit laatste is in veel gevallen echter niet toereikend. De ervaring leert dat de uitgezonden medewerker bij problemen is aangewezen op duurdere klinieken; er wordt alleen al vanwege de medische omstandigheden geen gebruik gemaakt van de openbare ziekenhuizen.

Stichting collectieve ziektekosten
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben gezamenlijk de Stichting collectieve ziektekosten (Sticol) opgericht. Uitgezonden medewerkers en hun gezinsleden kunnen hier gebruik van maken. Met Sticol willen de ministeries de medewerkers de mogelijkheid bieden een zo goedkoop mogelijk en volledig pakket voor een ziektekostenverzekering (de verplichte basisverzekering en aanvullende verzekeringen) af te sluiten. Op dit moment is de verzekering ondergebracht bij zorgverzekeraar CZ. Van de drie ministeries zijn ongeveer 38.000 collega’s (inclusief gezinsleden) verzekerd via de aanbieding van Sticol.

Aanvullende verzekering buitenland extra Sticol
Naast de hierboven genoemde basisverzekering kunnen degenen die via Sticol zijn verzekerd ook een ‘aanvullende verzekering buitenland extra Sticol’ afsluiten. De op de standplaats gemaakte ziektekosten worden op basis van deze aanvullende verzekering vergoed volgens de in dat land geldende wettelijke of marktconforme tarieven.

Als een eventuele behandeling niet mogelijk is op de standplaats mag deze plaatsvinden in het dichtstbijzijnde buurland waar de benodigde medische zorg wel wordt gegeven. Ook dan worden de werkelijke kosten vergoed uit de ‘aanvullende verzekering buitenland extra Sticol’.

Verzekerden bij AON
Degenen die hun ziektekostenverzekering hebben bij AON Rotterdam kunnen gebruik maken van een vergelijkbare voorziening (met iets afwijkende premies en voorwaarden) om de ziektekosten vergoed te krijgen op basis van de kostprijs. De verzekering via AON is een goed alternatief, vooral voor diegenen die niet kunnen worden verzekerd bij Sticol. Dit geldt voor de medewerkers van de andere dan de vier genoemde departementen. Er zijn verschillende departementen die een eigen collectieve ziektekostenverzekering bieden. Informeer vooraf of de ziektekosten in het buitenland ook tegen kostprijs (dus werkelijke kosten op de standplaats) worden vergoed.

Financiering extra kosten
Een vraag die veel wordt gesteld, is waaruit deze extra premie moet worden betaald. In de Aanvullende CAO RIJK Uitzendingen 2020-2024 is hiervoor een speciale voorziening opgenomen vooral in het onderdeel standplaatsvergoeding werknemer. De extra kosten kunnen hieruit worden gefinancierd.

Medische repatriëring
Als het noodzakelijk wordt geacht dat een medische behandeling buiten de standplaats plaatsvindt (zie Medische repatriëring), worden na akkoord van de bedrijfsarts de reiskosten door de werkgever betaald.

In geval van spoedeisende repatriëring wordt Alarmcentrale Eurocross ingeschakeld om het vervoer en de behandeling te organiseren. De reiskosten worden door Eurocross doorbelast aan de werkgever. De overige kosten worden door Eurocross doorbelast aan de zorgverzekeraar van de ambtenaar.