Vergoeding Professionele Ontwikkeling Partners (POP)

Indien uw partner tijdens uw plaatsing zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt wil verbeteren en / of uw partner lessen wil volgen in een Nederlandse of vreemde taal, dan kunt u aanspraak maken op de vergoeding Professionele Ontwikkeling Partners (artikel 3.42 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Op grond van artikel 3.42 van de ACRU kunt u ten behoeve van uw partner voor wie u tijdens een plaatsing op de post een verhoging van de standplaatstoelage ontvangt, een vergoeding Professionele ontwikkeling partner (POP) ontvangen. De vergoeding geldt voor iedere door u gekozen periode van twaalf maanden waarvan de eerste periode niet eerder kan ingaan dan de dag waarop u uw plaatsingsbesluit heeft ontvangen.

Tijdens uw plaatsing komt voor een partner in veel gevallen zijn/haar carrière op een laag pitje te staan. Wil uw partner taallessen volgen in de Nederlandse taal, een officiële taal dan wel een lokaal gebruikelijke voertaal? Of wil uw partner een cursus volgen om de kansen op de arbeidsmarkt tijdens het verblijf op uw standplaats of elders te vergroten? Dan kunt u gebruik maken van de POP. Per twaalf maanden is een budget van € 3.350,- beschikbaar dat kan worden gebruikt voor relevante opleidingen. Er bestaat geen recht hierop bij terugkeer in Nederland.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden staan hieronder vermeld.

 • De duur van uw plaatsing is bij aanvang op ten minste 12 maanden bepaald. Indien het laatste tijdvak van de plaatsing minder dan 12 maanden bedraagt, wordt de maximale vergoeding naar rato berekend.
 • De vergoeding wordt door u als werknemer aangevraagd bij 3W onder overlegging van bewijsstukken op de door 3W aangegeven wijze.
 • Bij een meerjarige studie dient voor elk studiejaar een nieuwe declaratie te worden ingediend.
 • Alleen kosten voor een dienst of activiteit gericht op de eigen professionele ontwikkeling van uw partner komen voor vergoeding in aanmerking. Voorbeelden daarvan leest u in de toelichting van de ACRU, artikel 3.42.
 • Het dient in alle gevallen te gaan om kosten gemaakt voor diensten en activiteiten verzorgd door een ter zake deskundig persoon of passende instelling.
 • Onder deze kosten vallen in ieder geval niet: reis- en verblijfkosten, apparatuur (zoals laptop, PC, tablet, printer, scanner, software, telefoon, fotocamera en gereedschap) en de kosten van de huur van een bedrijfsruimte.
 • Gemaakte kosten voor goederen of diensten bij het opzetten of bedrijven van een eigen onderneming zijn eveneens uitgesloten. De factuur voor het laten bouwen en onderhouden van een website vergoeden wij niet maar als uw partner een cursus volgt om zelf een website te leren bouwen en onderhouden dan vergoeden wij deze cursus bijvoorbeeld wel. Zo vergoeden we bijvoorbeeld ook een cursus boekhouden of fiscaal recht maar niet de factuur van een boekhouder of een bedrijf dat helpt met voldoen aan de fiscale verplichtingen van een eigen onderneming.
 • Het recht op vergoeding van de POP stopt indien:
  • uw plaatsing tijdens een lopende periode van 12 maanden eindigt en u of uw partner terugkeert naar Nederland. In dat geval wordt het voor die periode geldende maximale bedrag van de vergoeding naar rato verlaagd;
  • als u wordt overgeplaatst naar Nederland of ter beschikking wordt gehouden;
  • als uw partner de standplaats verlaat, bij echtscheiding, ontslag ambtenaar of overlijden.

Declareren

 • Conform artikel 3.92 ACRU dient u de gemaakte kosten binnen 6 maanden te declareren. Daarom moet u bij het indienen van de declaratie zowel de factuur met factuurdatum als het betaalbewijs toevoegen als bewijsstukken. Een bankafschrift geldt daarbij als betaalbewijs en wanneer de factuur contant is betaald dient een ondertekende kwitantie te worden overlegd. De periode van 6 maanden waarbinnen u de factuur kunt declareren begint te lopen vanaf de factuurdatum. De factuurdatum moet dan ook op de factuur vermeld worden.
 • Bij een meerjarige studie kunt u maximaal 12 aaneengesloten maanden per keer declareren. Ook deze declaratie moet binnen 6 maanden na factuurdatum worden ingediend bij 3W. U dient zelf zorg te dragen dat per maximaal 12 maanden een factuur overlegd kan worden. Een meerjarige studie kunt u niet in een keer declareren.
 • Op basis van artikel 3.105 ACRU bent u verplicht kosten voor door u ingediende declaraties te beperken. Wanneer uw partner vroegtijdig met de cursus stopt, bent u verplicht zich in te spannen om na te gaan in hoeverre betaalde cursusgelden kunnen worden gerecupereerd. Bij het verwerken van uw declaraties kan hier door 3W steekproefsgewijs op worden gecontroleerd.

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Declareren m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijden

3W verwerkt de  declaratie binnen 10 werkdagen. Wanneer gegevens ontbreken of onjuist zijn, ontvangt u hierover bericht met het verzoek om binnen zes weken alsnog de juiste gegevens aan te leveren, anders wordt de aanvraag afgewezen.