Vergoeding dubbele huishouding bij gescheiden gezinssituatie (VDH)

Als uw partner vanwege een erkende reden zodanig langdurig in Nederland of een ander land verblijft dat u voor uw partner geen verhoging van de standplaatstoelage ontvangt, ontvangt u een vergoeding van de kosten van dubbele huishouding ter grootte van een percentage van het voor u gelde nettosalaris (artikelen 3.43, 3.44 en 3.45 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020-2024 (ACRU) worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Als uw partner u niet vergezelt naar de standplaats vanwege ‘een niet-erkende reden’ en u dus geen gezamenlijke huishouding voert met uw partner,  wordt er - conform artikel 3.43, eerste lid van de ACRU bij u, op het totaal aan vergoedingen dat u volgens deze CAO wordt uitbetaald, geen bedragen ingehouden aan inhouding huisvesting en inhouding bijkomende kosten huisvesting van de dienstwoning.

Als uw partner u vanwege een ‘erkende reden’ zoals bedoeld in artikel 3.43, derde lid, van de ACRU u niet kan vergezellen naar de standplaats heeft u recht op de vergoeding van de kosten van dubbele huishouding conform artikel 3.44 en 3.45 van de ACRU. Van een erkende reden is sprake indien:

A.

 • uw afhankelijk kind dat primair of secundair onderwijs volgt jonger dan 20 jaar is en nog de zorg van uw partner nodig heeft, en:
 • op de vorige standplaats is achtergebleven om het schooljaar af te maken;
 • naar de nieuwe standplaats is afgereisd om daar het nieuwe schooljaar te beginnen;
 • niet op de standplaats zal verblijven i.v.m. het ontbreken van passende onderwijsmogelijkheden, waarbij dan rekening gehouden wordt met het tot dan toe gevolgde onderwijs van uw kind, of;
 • niet op de standplaats zal verblijven om medische redenen;
 • of vanwege de veiligheidssituatie die een langdurig verblijf daar niet toelaten;
 • dan wel een langdurig verblijf daar door de autoriteiten van het gastland niet wordt toegestaan.

B.  

 • De partner die niet op de standplaats verblijft omdat medische redenen of de veiligheidssituatie een langdurig verblijf daar niet toelaten dan wel een langdurig verblijf daar door de autoriteiten van het gastland niet wordt toegestaan.

Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een erkende reden ontvangt u een vergoeding in de kosten van dubbele huishouding bij gescheiden gezinssituatie (VDH). De hoogte van deze vergoeding bedraagt bij een verblijf in Nederland een percentage van uw netto Nederlandse salaris (dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld).
Bij het achterblijven op de vorige standplaats of het vooruitreizen naar de nieuwe standplaats geldt een ander (lager) percentage waarbij er dan ook nog andere voorzieningen worden toegekend.
Als in dat geval lastens het rijk in de huisvesting is voorzien van het achtergebleven of vooruit gereisde gezin, dan worden er wel bedragen ingehouden voor huisvesting en bijkomende kosten huisvesting van de dienstwoning op de buitenlandvergoeding van de ambtenaar.

Voorwaarden

 • U ontvangt geen verhoging van de standplaatstoelage met partnerdeel als bedoeld in artikel 3.14 voor de duur van uw plaatsing
 • U wordt niet lastens het rijk voorzien in de huisvesting van de partner
 • U bent geplaatst op de post voor een periode langer dan 12 maanden
 • Er is sprake van een erkende reden als het gaat om de vergoedingen in artikelen 3.44 en 3.45

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvragen m.b.t. vergoedingen buitenland


Let op:
Zorg voor goede onderbouwing van het verzoek, eventueel voorzien van relevante bewijsstukken.

Het aanvragen van deze vergoeding is niet nodig wanneer u op een non-family post wordt geplaatst (veiligheidsredenen). In dat geval wordt de vergoeding automatisch aan u toegekend.

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen