BHV-vergoeding

Medewerkers die op de posten zijn aangewezen om op te treden als bedrijfshulpverlener hebben recht op een vergoeding. Ook attachés kunnen als bedrijfshulpverlener actief bijdragen aan de veiligheid op de posten.

Drie typen bedrijfshulpverleners

Er zijn drie typen bedrijfshulpverleners die op de posten kunnen worden ingezet:

Basishulpverlener
Een BHV-er die in het bezit is van een deelcertificaat BHV met het onderdeel Eerste hulp of Brandbestrijding of Ontruiming.

Allround-bedrijfshulpverlener
Een BHV-er die in het bezit is van een volledig basisdiploma BHV met het onderdeel Eerste hulp, Brandbestrijding en Ontruiming.

BHV-er met leidinggevende taken /ploegleider
Een BHV-er die naast het allround-basisdiploma met goed gevolg de opleiding BHV ploegleider heeft gevolgd en die met leidinggevende taken is belast.

Rolverandering
Er dient formeel door de postleiding (BVC) vastgelegd te worden dat een medewerker werkzaam is als BHV’er op de post. Is de medewerker tijdens het jaar van BHV-rol veranderd? Dan wordt de toelage berekend op basis van het toelagebedrag voor de rol die de medewerker aan het einde van dat jaar vervulde.

Jubileumuitkering

Al geruime tijd BHV’er? Dan ontvangt hij/zij om de 5 jaar een jubileumtoeslag. Het maakt daarbij niet uit in welke rol de medewerker BHV'er was.

Aanvragen voor uitgezonden medewerkers

In de maand december (Het kalenderjaar van de BHV start in de maand januari en eindigt in de maand december.) van het jaar waar de vergoeding betrekking op heeft, wordt op de post een SSP formulier ingevuld om deze toelage aan te vragen. Dit geldt ook voor de attachés en de medewerkers die gedurende het jaar zijn overgeplaatst. De benodigde informatie wordt ingevuld in het SSP-formulier “aanvraag BHV vergoeding” en de meest recente BHV-certificaten en aanstellingsbrief als BHV-er worden als bijlagen toegevoegd.  

De aanvraag voor een BHV-vergoeding wordt gedaan door de persoon zelf, door de Operationeel Manager of door de Beveiligingscoördinator.

Na indiening zal het aanvraagformulier in behandeling worden genomen door de adviseur BHV-Buitenland. Na een positief besluit zal 3W zorgen voor uitbetaling van de vergoeding. De betaling vindt plaats via P-Direkt of via de (financiële) administratie van het eigen departement indien het departement niet is aangesloten op P-Direkt.

Aanvragen
Aanvraag BHV-toelage post

Aanvragen lokale medewerkers

Het aanvragen en uitbetalen van de BHV-vergoedingen voor lokale medewerkers verloopt via de salarisadministratie voor lokale medewerkers. De Operationeel Manager voert in het zogenaamde MC sheet (maandelijkse wijzigingen salarisadministratie lokale medewerkers) van januari het bedrag op dat volgt uit het Application form for emergency service allowance (BHV) local employees. Het application form is te vinden op het Rijksportaal en berekent altijd de periode van het vorige kalenderjaar. Het ingevulde en ondertekende application form wordt als bijlage (supporting document) in de SSP voor het insturen van de MC sheet meegestuurd naar 3W.

Vragen?

SSP -Vraagformulier BHV buitenland

Meer informatie over Bedrijshulpverlening vindt u op Rijksportaal.