Integriteitskwesties

Gedragscode Integriteit Rijk (Hoofdstuk 7, Buitenland), uitgangspunten voor reizen en verblijven in het buitenland:

  • gedraag je gepast, verantwoordelijk en representatief voor Nederland;
  • houd je aan regels en respecteer lokale gebruiken, normen en waarden;
  • houd zakelijke belangen en privébelangen strikt gescheiden;
  • bereid je goed voor, controleer op veiligheidsrisio’s en aanvullend beleid.

Gedragscode Integriteit BZ: Eerst denken, dan doen:

  • Wij moeten ons bewust zijn van de grenzen waarbinnen we werken en steeds een inschatting maken tussen wat kan en niet kan. Wet- en regelgeving bieden ons daarvoor houvast, maar dat is lang niet altijd voldoende. Er blijven vaak grijze gebieden, waarin wij allemaal onze eigen verantwoordelijkheid hebben deze volgens BZ-waarden en normen in te vullen.

Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (Hoofdstuk 2.3, Integriteit):

  • U moet zich er tijdens uw plaatsing bij een post steeds van bewust zijn dat het werken bij een post hoge eisen stelt aan uw integriteit.

Uitgezonden medewerkers dienen integer te handelen

Medewerkers die voor de Nederlandse overheid wonen, werken of reizen in het buitenland of in de Caribische delen van het Koninkrijk dienen zich voortdurend te realiseren dat ze, behalve de rijksoverheid, ook Nederland als staat vertegenwoordigen en daarmee (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de reputatie van Nederland in het buitenland.

Dit geldt tijdens het werk en in de vrije tijd. In het buitenland kan het gedrag van de medewerker en/of meereizende gezinsleden in privétijd extra in het oog springen en van invloed zijn op de functievervulling of op het imago van Nederland in het buitenland.

De uitgezonden medewerker dient derhalve bij alle beslissingen het publieke belang te dienen, ook in gevallen binnen het zogenaamde grijze gebied. Het gaat dan om gedrag waarbij regels weliswaar niet direct worden geschonden, maar toch kan worden aangemerkt als niet integer. Denk bijvoorbeeld aan het herhaaldelijk en op ongepaste wijze testen van de grenzen van de regelgeving, het hanteren van ongepaste omgangsvormen of het misbruik maken van voorrechten of positie. Van dit soort gedrag mag geen sprake zijn.

De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De code geldt voor iedereen die voor het Rijk werkt. Hoofdstuk 7 Buitenland gaat onder andere in op geschenken van buitenlandse relaties, loyaliteitsprogramma's, vertragingsschade, verlenging van dienstreizen voor privedoeleinden,  meereizen partner bij dienstreis, verlies- of diefstal van informatie, gebruik internet en sociale media, en gebruik mobiele apparatuur.

Mag mijn partner mee op dienstreis? Je kunt in de verleiding komen om jouw partner privé mee te laten reizen. Om de schijn van belangen verstrengeling te voorkomen, is dit niet wenselijk. Het meenemen van jouw partner kan zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten de indruk wekken dat je jouw persoonlijk belang te veel laat meewegen. Bijvoorbeeld dat je reisdoel (mede) is ingegeven door persoonlijke motieven, dat je er voordeel aan hebt door de kosten voor een hotelkamer uit te sparen, of dat je je tijdens de dienstreis niet volledig richt op het zakelijke programma.

- Gedragscode Integriteit Rijk, Hoofdstuk 7.

3W toetst namens opdrachtgevers bij integriteitskwesties

Opdrachtgevers van 3W hebben via Dienstverleningsafspraken (DVA) aan 3W volmacht en mandaat verleend om beslissingen te nemen en handelingen te plegen op basis van de uitzendregelingen die gelden voor uitzendingen naar Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en naar de Caribische delen van het Koninkrijk.

3W levert onder andere gevraagd en ongevraagd advies aan de opdrachtgever vanuit de uitvoering (DVA, Hoofdstuk 2), ook daar waar de integriteit mogelijk in het geding is. 3W heeft immers een signaleringsfunctie over de uitvoering van de diverse regelingen, zowel richting de beleid- en kaderstellers als richting de opdrachtgevers. Als zich bijzonderheden voordoen en/of als de kans bestaat dat er juridische procedures uit besluitvorming voortvloeien zal 3W contact opnemen met de algemene contactpersoon van de opdrachtgever of de contactpersoon voor integriteitszaken die door de opdrachtgever is aangewezen (Rollen en verantwoordelijkheden: Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 6). Tevens neemt 3W contact op met de aangewezen contactpersonen bij de beleid- en kaderstellende directies zoals BZ/HDPO en BZK/KR.

3W toetst en informeert de opdrachtgever over mogelijke integriteitskwesties, waaronder de gevallen binnen het grijze gebied, en doet dit aan de hand van:

Van Rijksmedewerkers, inclusief uitgezonden medewerkers, wordt verwacht bekend te zijn met bovengenoemde regelgeving.