Europees onderwijs

De Europese Scholen zijn officiële onderwijsinstellingen. Zij staan onder gezamenlijk toezicht van de regeringen van alle lidstaten van de Europese Unie. De nationale ministers van onderwijs dragen de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van het gedetacheerd personeel.

Toelichting

Nationale onderwijsinspecteurs stellen het leerplan vast en zijn belast met het toezicht op de scholen. Er wordt gestreefd naar uniformiteit van de onderwijsprogramma's zodat ook de aansluiting op het nationale onderwijs blijft gewaarborgd. Doelstelling is echter dat de leerlingen zich Europeaan gaan voelen. Het bestaat uit de onderdelen:

  • Kindergarten: 4 tot 6 jaar
  • Basisschool: 6 tot 11 jaar
  • Middelbaar onderwijs: 11 tot 18 jaar

In elke sectie wordt het onderwijs in de basisvakken (zoals de exacte vakken) in de moedertaal gegeven. Vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis, kunst, muziek en gymnastiek worden in de eerste vreemde taal gegeven. Door dit systeem ontstaan gemengde klassen met verschillende nationaliteiten. De nadruk ligt op de meertaligheid van de leerlingen, tweetalig onderwijs vanaf de lagere school en een verplichte derde taal op de middelbare school.

De Europese School leidt uitsluitend op tot het Europese Baccalaureaat. Dit diploma is in Nederland qua niveau vergelijkbaar met een VWO-diploma. Het biedt geen opleiding op VMBO- of HAVO-niveau. Het Europese Baccalaureaat wordt erkend door alle lidstaten van de EU voor toelating tot de universiteiten. Dit geldt ook voor de Zwitserse en de belangrijkste Amerikaanse universiteiten.

De Europese scholen zijn in principe opgezet voor de kinderen van Europese ambtenaren, maar laten, indien er geen wachtlijsten zijn ook andere kinderen toe. Kinderen met de Nederlandse nationaliteit worden toegelaten na toestemming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vereist is dat het kind ten minste 2 jaar in het buitenland onderwijs heeft gevolgd. Voor een iets ouder kind is het van belang dat het al min of meer tweetalig is, aangezien in het Europese onderwijs al vanaf het begin van de lagere school één vreemde taal wordt onderwezen.

In augustus 2013 is een Europese school gestart aan het Rijlands lyceum. Deze biedt nursery en primary school aan maar pas vanaf augustus 2014 secondary school.

Vragen

SSP - Vraag voor Voorlichting Medewerker en Gezinsleden