Mijn rol als klantcontactpersoon

De klantcontacpersoon (KCP) is door de Opdrachtgever aangewezen en heeft daarbij bevoegdheden  om namens de Opdrachtgever diensten voor de eindgebruiker bij 3W aan te vragen.

Wie is voor wat verantwoordelijk en op welk moment

Om onze dienstverlening optimaal uit te voeren zijn de rollen en verantwoordelijkheden van een KCP op hoofdlijnen vastgelegd.

Opdrachtgever
Het wervings- en plaatsingstraject voor uitgezonden medewerkers blijft de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Bij uitbreiding van de formatie of een nieuw werkgebied is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige aanmelding bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, hoofd directie personeel en organisatie ten aanzien van een formatieplaats.

Plaatsingsbeschikking
De Opdrachtgever is, zijnde de werkgever, tevens verantwoordelijk voor het opstellen van een plaatsingsbeschikking en het archiveren van deze beschikking in het personeelsdossier. Dit is conform de afspraken met de ADR/Buitenlandse Zaken op basis van de brief betreffende de ADR notitie 2012 over vergoedingen Buitenland van Directeur 3W d.d. 29 januari 2014 gericht aan alle leden van het Afnemersoverleg. Dit document is op de website te vinden onder ‘ documenten’.

Aan- en afmelden
Het tijdig en juist aan en afmelden van een plaatsing van een attache naar een post of terug naar Nederland van een post is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De aanmelding dient maximaal 6 maanden en minimaal 9 weken voor aanvang van de werkzaamheden op de post te worden ingediend bij 3W. Deze termijn is nodig om de processen en voorbereidingen volledig en correct in te regelen zodat betrokken attache goed voorbereid aan het werk kan.

Invullen SSP
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de digitale SSP-formulieren volledig en juist in te vullen. Ook relevante wijzigingen in de situatie van de Attache dient de opdrachtgever aan 3W door te geven.

Doorgeven wijzigingen
Tijdens de plaatsing is de medewerker zelf verantwoordelijk voor het doorgeven aan 3W van relevante wijzigingen, voor zover ze van invloed zijn op de buitenland vergoeding.

De Opdrachtgever dient aan 3W relevante wijzigingen in de situatie van de attache door te geven zoals het niet toekennen van een periodiek, bevordering tijdens een plaatsing, wijziging werkgebied en vestiging plaatsing.

Ook wijzigingen in de CAO van de Opdrachtgever die van invloed zijn op het salaris van de medewerker dienen door de Opdrachtgever aan 3W te worden doorgegeven.