Tijdens de uitzending

Veelgestelde vragen over de periode tijdens een uitzending voor civiele missies.

Wat wordt mijn (bruto/netto) salaris?
In de inschalingsmethodiek van de civiele missiepool zijn de internationale functies vertaald naar de Nederlandse arbeidsmarkt. De hoogte van de salarisschaal wordt bepaald aan de hand van inhoud en zwaarte van de functie. De hoeveelheid jaren relevante werkervaring bepaalt de hoogte van de periodiek binnen de salarisschaal. 3W werkt met de salaristabel van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (BBRA).

Krijg ik een 13e maand en vakantiegeld?
Ja. In mei wordt bij uw salaris het vakantiegeld overgemaakt en in november wordt bij het salaris de 13e maand overgemaakt.

Welke onkostenvergoedingen krijg ik?
Wanneer u wordt uitgezonden krijgt u een dagvergoeding per overnachting in de missie. Bij de meeste EU-uitzendingen betaalt de missie dit. Indien de missie geen dagvergoeding betaalt dan krijgt u een buitenlandvergoeding van het ministerie van Buitenlandse Zaken; u kunt dan tevens de werkelijke hotelkosten of huursom declareren.

In de buitenlandvergoeding zit een standplaatstoelage die wordt verstrekt ter bestrijding van:

 • kosten verbonden aan het mitigeren van de effecten van hardship;
 • kosten die het gevolg zijn van de specifieke omstandigheden van en op de standplaats. Hoe zwaarder de leef- en werkomstandigheden van de standplaats/het land waar de uitgezonden medewerker geplaatst is, hoe hoger de toelage om de (extra) kosten te bestrijden van bijvoorbeeld extra ontspanning buiten het land van plaatsing, van doorlopende abonnementen en lidmaatschappen, (duurdere) verzekeringen met werelddekking, kosten vanwege niet drinkbaar leidingwater, maar ook bankkosten, luchtreinigers etc. Kortom voor een scala van kosten waarmee de in Nederland werkzame ambtenaar niet wordt geconfronteerd;
 • kosten voor het onderhouden van het contact met de thuisbasis; tussentijdse reizen naar Nederland;
 • uit de overplaatsbaarheid in het algemeen voortvloeiende extra uitgaven.

Kunnen mijn salaris en vergoedingen worden overgemaakt naar een buitenlandse rekening?
Nee. Iedere expert dient te beschikken over een bankrekening in Nederland.

Hoe verkrijg ik mijn loonstroken en een jaaropgave?
Voor de loonstroken kunt u bij 3W/UM een aanvraagformulier invullen waarna u maandelijks de loonstroken c.q. de jaaropgave per e-mail ontvangt.

Hoe kan ik kosten declareren?
Voor declaraties gebruikt u het declaratieformulier. U ontvangt bericht van 3W/UM hoe u deze declaraties in kunt dienen.

Hoeveel verlofdagen krijg ik tijdens de uitzending?
De internationale organisatie kent verlofuren aan u toe. De verlofregistratie vindt dan ook bij die organisatie plaats.

Heb ik recht op vliegtickets voor verlof?
Voor een uitzending van 12 maanden heeft u recht op 1 recuperatieverlofticket. Voor sommige missies (m.n. hoog risicogebieden) kan een hoger aantal gelden. In dat geval is dit genoemd in het arbeidsvoorwaardenaanbod.

Is er een tijdsmarge binnen welke ik mijn recuperatieverlof moet opnemen?
Nee. Wel dient u regelmatig verlof op te nemen tijdens de uitzending. Recuperatieverlof is nodig om uit te rusten, de spanning te laten afnemen of gezonde buitenlucht in te ademen.

Ben ik verplicht om naar Nederland te komen tijdens mijn verlof?
Ja. 6 maanden na de start van uw uitzending heeft u een gesprek met een psycholoog van Eduquest en een voortgangsgesprek met de dossierhouder van de beleidsdirectie DVB of DSH. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt bepaald of een verlenging van uw uitzending mogelijk is. In dit kader betaalt het ministerie van Buitenlandse Zaken een extra ticket naar Nederland. Daarnaast bent u verplicht, als u in een hoog-risicogebied werkt, na 9 maanden voor een gesprek met de psycholoog naar Nederland te komen. Het verlengen van een diplomatiek paspoort kan ook alleen als u in Nederland bent.

Word ik verzekerd door 3W/CMV?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is eigen risicodrager ingeval u schade lijdt door de dienstuitoefening (bijv. verlies bagage, medische kosten als gevolg van ongeval in werktijd, invaliditeit na een ongeval in werktijd). Dit geldt ook als u op dienstreis bent. BZ laat de schade beoordelen door een verzekeringsmaatschappij en vergoedt conform dit advies.

Schade die u lijdt tijdens verlof en R&R wordt niet vergoed door BZ. U dient hier een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor af te sluiten. U dient tevens zelf voor een Nederlandse ziektekostenverzekering te zorgen, één die u voldoende dekking geeft in Nederland, in het land van uitzending én op de standplaats waarnaar u uitgezonden bent.

Bouw ik pensioen op bij het ABP als ik naar het buitenland ben uitgezonden door het ministerie van Buitenlandse Zaken?
Ja. In de Wet privatisering ABP wordt aangegeven in welke gevallen geen sprake is van (automatische) deelname aan het ABP. Er staat bijvoorbeeld dat buiten Nederland werkzame personen die plaatselijk zijn aangesteld of in dienst zijn genomen door een publiekrechtelijke persoon niet kunnen deelnemen. Dit gaat in uw geval echter niet op, want u bent in Nederland geworven en heeft een arbeidsovereenkomst met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee bent u “overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP”. Het dienstverband van een overheidsorgaan met een expert leidt derhalve tot ABP-deelname.

Heb ik een dubbele pensioenopbouw voor de periode dat ik vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het buitenland word uitgezonden?
Nee. In de oude pensioenwet was hier een regeling voor, maar die is afgeschaft.

Ben ik nog verzekerd voor de volksverzekeringen als ik word uitgezonden naar het buitenland?
Ja. Hiervoor is het Besluit Uitbreiding en Beperking Kring Verzekerden Volksverzekeringen van belang, met name artikel 3. Daarin staat dat de niet in Nederland wonende Nederlander, voor zover hij geen uitgezonden diplomaat is, die uit hoofde van een dienstbetrekking met een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon buiten Nederland arbeid verricht ten behoeve van die rechtspersoon, verzekerd is op grond van de volksverzekeringen, tenzij hij –onder meer- geplaatst wordt bij een volkenrechtelijke organisatie én op hem een regeling inzake sociale zekerheid van die organisatie van toepassing is. Indien u nog vragen heeft over uw persoonlijke situatie dan raden wij u aan deze te stellen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Ik woon in het buitenland. Ben ik belastingplichtig in Nederland?
Als civiel expert ontvangt u in Nederland het salaris. Hierdoor bent u in Nederland belastingplichtig v.w.b. de loonbelasting. Indien u op het moment van uitzending in het buitenland woont dan is alleen de loonbelasting van toepassing. U kunt de te veel betaalde afdrachten terugvragen middels een T-biljet.

Hoe is de huisvesting geregeld als ik op uitzending ga?
Tijdens de eerste weken van uw uitzending kunt u zelf een woning zoeken. Vaak kunt u hulp vragen aan een reeds in de missie aanwezige civiele expert of aan de internationale organisatie. In hoog-risicogebieden is huisvesting via de internationale organisatie vaak om veiligheidsredenen alleen binnen bepaalde compounds mogelijk.

Ik moet de huur een aantal maanden vooruitbetalen. Kan ik dit van tevoren vergoed krijgen?
Ja. U kunt hiervoor bij 3W/UM een voorschot aanvragen, onder overlegging van de huurovereenkomst. Het voorschot wordt bij uw eerstvolgende declaratie verrekend. Indien u borg dient te betalen, dan betaalt u het gehele bedrag aan het einde van uw uitzending aan dit ministerie terug; u bent zelf aansprakelijk voor eventuele kosten die op de borg in mindering worden gebracht door de huisbaas.

Worden naast het huurbedrag andere kosten vergoed (bijv. bewaking, generator, watertank)?
De expert die huur bij dit ministerie mag declareren, kan daarnaast maandelijks de kosten voor gas/water/licht vergoed krijgen. Indien bewaking, generator, watertank e.d. noodzakelijk blijken te zijn, dan kunt u een verzoek tot vergoeding indienen bij 3W/UM.

Wie is verantwoordelijk voor mij in geval van evacuatie?
Dit verschilt per internationale organisatie (EU, OVSE, VN). Meestal wordt de expert volgens het evacuatieplan van de missie geëvacueerd. Indien Nederland eerder dan de internationale organisatie meent dat evacuatie nodig is, kan de expert altijd, via de ambassade, mee met de Nederlanders.

Wat gebeurt er met mijn arbeidsovereenkomst in geval van evacuatie en indien het na evacuatie onmogelijk is om terug te keren?
In de regeling staat dat bepaalde omstandigheden aanleiding kunnen zijn om de arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen. In dit soort gevallen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Kan mijn uitzending na 12 maanden worden verlengd?
Indien de internationale organisatie/missie een verzoek tot verlenging indient en de opdrachtgever (DVB of DSH) akkoord geeft voor verlenging en u gaat zelf ook akkoord met verlenging, dan kan een uitzending worden verlengd. Het verzoek tot verlenging wordt doorgaans drie maanden voor het aflopen van de uitzending gedaan. Of een uitzending verlengd wordt hangt af van de beleidsprioriteiten, het mandaat van de missie, het beschikbare budget, het functioneren van de expert en de missie etc.

Hoe is het vervoer ter plekke geregeld (woon-werkverkeer, vervoer tijdens diensttijd)?
In de regel bent u zelf verantwoordelijk voor het woon-werkverkeer en betaalt u eventuele kosten uit uw dagvergoeding. Bij sommige VN-missies waar het woon-werkverkeer een ingewikkelde onderneming is, regelt de VN vaak het transport voor de civiele expert.

Wie betaalt mijn dienstreizen?
Bij EU- en OVSE-uitzendingen wordt dit door de missie gedaan. Bij VN-uitzendingen kan dit anders zijn; deze afspraken worden vastgelegd in een Memorandum of Agreement (MoA) of in een Memorandum of Understanding (MoU) tussen dit ministerie en de VN.

Hoe ziet mijn kantoor eruit?
Dit verschilt per missie. Het loopt uiteen van een gedeelde container tot een eigen kantoor in een kantoorpand of hotel. De missies zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van kantoorruimte en toebehoren.

Kan ik een training volgen?
Het verzoek om een specifieke training te mogen volgen die relevant is voor uw huidige functie, dient u eerst in bij de missie waarvoor u werkt. Sommige missies hebben budget om relevante trainingen te vergoeden. Mocht de missie de training niet vergoeden dan kunt u een verzoek indienen bij 3W/CMV. CMV stuurt dit verzoek door naar de opdrachtgever. De opdrachtgever beoordeelt het verzoek.

Hoe wordt mijn functioneren beoordeeld?
Iedere internationale organisatie doet dit volgens haar eigen systeem. Daarnaast wordt u geacht monitoringsverslagen op te sturen. Dit doet u aan de hand van een formulier dat u toegezonden krijgt van 3W/CMV na drie maanden in de missie en vervolgens om het half jaar. Daarnaast komt u één keer per jaar naar Nederland voor een herhalingsgesprek bij de selecteur en een voortgangsgesprek bij de opdrachtgever. Ook wordt er in sommige gevallen contact onderhouden met de ambassade over de inhoud van uw werk. Daarnaast houden CMV en Bedrijfsmaatschappelijk werk een vinger aan de pols wat betreft uw persoonlijke welzijn.

U bent verplicht in het bezit te zijn van een rijbewijs als u wordt uitgezonden. Op de website van Nederlandwereldwijd.nl vindt u alle informatie over de geldigheid van uw Nederlandse rijbewijs in het buitenland.

Het is mogelijk om in het buitenland als Nederlander uw stem uit te brengen bij landelijke en Europese verkiezingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Stemmen in het buitenland

U dient aan te geven dat u fictief ingezetene van Nederland bent en niet dat u bent geëmigreerd.

Wie zijn mijn aanspreekpunten tijdens mijn uitzending?
3W/CMV voor:

 • Werving, selectie, matching.
 • Inschaling, arbeidsovereenkomst, verlenging van de arbeidsovereenkomst.
 • Training.
 • Monitoring, herhalingsgesprekken.
 • Advies, algemeen welzijn, doorverwijzing naar maatschappelijk werk.
 • Vragen over de regeling.

3W/UM voor:

 • Betalingen van salaris, vergoedingen, declaraties.
 • Tickets.
 • Diplomatiek paspoort en visum.
 • Vragen over de regeling.

De opdrachtgever (DVB of DSH) voor:

 • Functie- of missie-inhoudelijke zaken.
 • Monitoring, herhalingsgesprekken.

De Nederlandse ambassade:

 • In geval van een crisissituatie.