Internationaal onderwijs kinderen

LET OP! In de overplaatsingsronde van 2020 is er een bijzondere situatie waarbij u te maken kan krijgen met vragen over het opzeggen van uw huidige school en het aanmelden bij een nieuwe school. Omdat uw overplaatsingsdatum nog niet 100% vastligt, en de huidige school wel een deadline heeft waarop u uw kind(eren) moet uitschrijven voor het volgende schooljaar, en/of uw nieuwe school aangeeft dat uw kind(eren) aangenomen is (zijn) miv het nieuwe schooljaar, is maatwerk noodzakelijk.

Wij verzoeken u dan ook om zelf contact met uw school (de scholen) op te nemen en het gesprek aan te gaan. Het contract loopt immers tussen u en de school. De situatie met betrekking tot scholen is per land verschillend en varieert sterk (open/dicht). Laat u goed informeren door de AZ-afdeling van uw nieuwe post over de situatie ter plekke. Ook kunt u de mogelijkheden onderzoeken bij uw nieuwe school of en hoe zij uw kind(eren) onderwijs kunnen aanbieden terwijl u nog niet op de standplaats bent (op afstand). Daarmee kan u toch met een gerust hart de huidige school opzeggen.

Probeer te voorkomen dat u voor uw kind op twee scholen onderwijskosten moet betalen waardoor BZ dubbele kosten moet betalen. Ga als medewerker zelf na of scholen geld terug geven (refund policy) bij eerder vertrek of latere aankomst. Een kind inschrijven op een school om zeker te zijn van een plek is mogelijk, kosten voor inschrijving kunnen via SSP worden gedeclareerd.

Mocht u er niet uitkomen, dan kan u advies vragen bij 3W.

Een geslaagde plaatsing in het buitenland of het Caribisch deel van het Koninkrijk en een soepele terugkeer naar Nederland heeft voor een groot deel te maken met het welzijn van kinderen en de kansen die zij hebben op goed onderwijs.

Het is belangrijk goede schoolkeuzes te maken in het buitenland, om de moedertaal op peil te houden en te kijken naar de aansluiting bij terugkeer op de langere termijn.

Onderwijs voor kinderen in het buitenland

Een geslaagde plaatsing in het buitenland of het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft voor een deel te maken met het welzijn van uw kinderen en de kansen die zij hebben op goed onderwijs. Het maken van een goede schoolkeuze kan lastig  zijn. Lees verder voor informatie over internationaal onderwijs, onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk en onderwijs bij terugkeer in Nederland.

Voorkom teleurstellingen. Zorg dat u zich goed oriënteert op de mogelijkheden voor onderwijs in het buitenland voordat u reageert op een functie in het buitenland en houd er rekening mee dat er bij verschillende scholen misschien wachtlijsten zijn.

Vervolgonderwijs

Houd bij het maken van een keuze ook rekening met de aansluiting op onderwijs bij terugkeer naar Nederland. Voldoet het examen aan de eisen die het vervolgonderwijs stelt? Sluit het vakkenpakket aan op het vakkenpakket wat in Nederland aangeboden wordt? Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘onderwijs bij terugkeer naar Nederland’.

Bekijkt u ook  eens de pagina veelgestelde vragen over onderwijs in het buitenland.

Verschillende internationale onderwijsvormen en vergelijkingsoverzicht

‘Internationaal onderwijs’ is een verzamelnaam voor een breed scala aan onderwijs in het buitenland. Een internationale school biedt een curriculum aan in een taal, anders dan de taal die wordt gebruikt in het land van vestiging. Een internationale school is geaccrediteerd door erkende accreditatieorganisaties. Uw kind heeft  te maken met een steeds wisselende internationale groep studenten en leerkrachten.

Er zijn verschillende internationale onderwijsvormen waaronder:

International  Baccalaureate

Amerikaans onderwijs

Brits onderwijs

Duits onderwijs

Frans onderwijs

Europees onderwijs

Niveau

Het internationaal onderwijs is meestal vergelijkbaar met havo/vwo. Niet elk kind kan dit niveau aan. Bedenk van tevoren of het niveau van het gekozen internationale onderwijs goed bij uw kind past.  

Kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem worden na de basisschool gesplitst op niveau (vmbo, havo, vwo). In het internationale onderwijs vindt deze splitsing veel later plaats.

Onderstaand vindt u een vergelijkingsoverzicht van de American School of The Hague. De leeftijdsindeling en naamgeving op internationale scholen is anders dan de leeftijdsindeling en naamgeving op een Nederlandse school.

Wilt u van onderwijsvorm wisselen? Lees  meer over wat er komt kijken bij het wisselen van onderwijsvorm.

Vergelijkingsoverzicht American School of The Hague

Kinderen met bijzondere leerbehoeften

Blijkt tijdens de plaatsing op de post dat jouw kind noodzakelijke extra onderwijsbegeleiding nodig heeft, dan kun je hiervoor mogelijk een vergoeding krijgen. Voorwaarde voor de vergoeding is dat je een recent psychologisch rapport van een daartoe deskundige persoon of bevoegde instelling overlegt waaruit de noodzaak voor extra begeleiding blijkt. De kosten van dat rapport worden niet vergoed. Een door BZ ingeschakelde orthopedagoog adviseert op basis van de criteria van de tot 1 augustus 2014 geldende Regeling leerlinggebonden financiering voor welke onderwijsbegeleiding jouw kind in aanmerking komt en welk bedrag daarvoor geldt. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen gediagnosticeerd met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking, ernstige psychiatrische, leer- of gedragsproblemen, kinderen die meervoudig gehandicapt zijn of een langdurige ziekte hebben.

De hoogte van de vergoeding is afgestemd op de vergoeding die ouders tot en met 31 juli 2014 voor dergelijke begeleiding in Nederland kregen volgens het Besluit Leerlinggebonden financiering. Sindsdien zorgen gesubsidieerde scholen in Nederland voor de extra zorg.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de beperking van uw kind en of het primair of secundair onderwijs volgt.

Aanvraag
Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Onderhouden moedertaal: Nederlands onderwijs in het buitenland

Er zijn diverse onderzoeken die hebben aangetoond dat het goed beheersen van de moedertaal van groot belang is voor een succesvolle overgang naar tertiair onderwijs. Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) verstrekt hierover nuttige informatie. Het bijhouden van de moedertaal door thuis Nederlands te spreken, blijkt niet genoeg te zijn. Er bestaat een aantal leuke mogelijkheden om goed Nederlands onderwijs in het buitenland te kunnen volgen.

De NOB heeft een interessant artikel over de voordelen van een goed ontwikkelde moedertaal geschreven. Deze publicatie is getiteld 'Geen wereldburger zonder moedertaal' en is te lezen op de website van de NOB.

Wij adviseren met klem dat ook echt te doen. Zie voor de regelgeving over de Nederlandse lessen in het buitenland de ACRU. Kijk voor meer informatie over bijhouden van de moedertaal o.a. op de websites van de Wereldschool en Edufax.

Onderwijs bij terugkeer naar Nederland

Bij terugkeer in Nederland kunt u zelf de keuze maken of u verder wilt gaan met het internationaal onderwijs, of uw kind(eren) weer laat instromen in het Nederlandse onderwijssysteem. Terugkeer naar Nederlands onderwijs is ook een goede optie, zeker als de school tweetalig onderwijs biedt.

Let op: Na terugkeer in Nederland worden ten hoogste de kosten zoals opgesomd in de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020-2024 (ACRU)van regulier primair en secundair onderwijs vergoed welke de International School of The Hague (ISH) voor dergelijk onderwijs in rekening brengt.

Om onderwijskosten te declareren gebruikt u dit formulier:

Taallessen vóór, tijdens en ná uitzending

Het kan een kind wat zelfvertrouwen geven zich al een beetje uit te kunnen drukken in de taal van het land waar hij naar toe gaat. BZ biedt daarvoor, onder bepaalde voorwaarden, conform de ACRU regelgeving, financiële tegemoetkoming.

Vergoedingen voor onderwijs in het buitenland

Voor ambtenaren die op een post in het buitenland zijn geplaatst, gelden met betrekking tot die plaatsing in het buitenland en de terugkeer in Nederland voorzieningen en tegemoetkomingen. Deze zijn opgenomen in de ACRU.

Op attachés is de ACRU van overeenkomstige toepassing verklaard door de uitzendende ministeries behoudens de artikelen genoemd in ACRU artikel  3.106 en de attachenotitie 2020.

Er wordt bij vergoedingen voor onderwijs in het buitenland uitgegaan van de leeftijd van 4 waarop kinderen in Nederland leerplichtig zijn.

Onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Voor ambtenaren die in het Caribisch deel van Nederland geplaatst zijn geldt de regelgeving van VUBZK, wat vergoedingen betreft.

Het onderwijs in het Caribisch deel van Nederland valt onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse onderwijsinspectie.