Onderwijskosten

Als u naar het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt uitgezonden, bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een onderwijsinstelling voor uw kinderen.

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van het VUBZK- of VBRA-regeling naar het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar worden uitgezonden.

Toelichting

 • U maakt aanspraak op een tegemoetkoming in de onderwijskosten en bijkomende kosten voor elk van de kinderen die met u op een eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk verblijven en daar onderwijs genieten. Deze aanspraak bestaat alleen als het desbetreffende kind aanspraak maakt op kinderbijslag of op een tegemoetkoming in de studiekosten. U heeft ook - onder bepaalde voorwaarden - recht op tegemoetkoming in de kosten van kleuteronderwijs voor een kind in de leeftijd van 3 jaar.
 • Het bedrag van de tegemoetkoming per kind is gelijk aan 95% van het totaal van de onderwijskosten en bijkomende kosten die gedurende een schooljaar daadwerkelijk zijn gemaakt.
 • Op verzoek van de medewerker kan aan hem of haar aan het begin van elk schooljaar een voorschot op de tegemoetkoming in de onderwijskosten worden toegekend.
 • Onderwijskosten zijn voor het onderwijs verschuldigde schoolgelden, met uitzondering van de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden, schooluniformen, laptops, excursies en schrijfbenodigdheden.
 • Ook de bijkomende kosten komen in aanmerking voor tegemoetkoming. Bijkomende kosten zijn de voor het onderwijs verschuldigde kosten van registratie, examenkosten en kosten van onderwijsmateriaal. Uitgezonderd zijn de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden, schooluniformen, laptops, excursies en schrijfbenodigdheden.
 • Bij het vaststellen van de onderwijskosten worden de op andere wijze genoten of nog te ontvangen bijdragen en uitkeringen – zoals studiebeurzen – daarop in mindering gebracht. Daarbij blijven uitkeringen op grond van een studieverzekering, de basisbeurs, de kinderbijslag en kindertoeslag buiten beschouwing.
 • Met uitzondering van het erkend internationaal niet-Nederlandstalig onderwijs op Sint Maarten, is de tegemoetkoming voor internationaal onderwijs gemaximeerd.

Voorwaarden

Uw kind gaat naar een erkende onderwijsinstelling. Dit houdt in:

 • Een Nederlandse of door Nederland gesubsidieerde school of bij het ontbreken daarvan een door de plaatselijke overheid erkende onderwijsinstelling voor lager of middelbaar onderwijs binnen of nabij de standplaats van belanghebbende. De school heeft m.b.t. onderwijsaanbod aansluiting op Nederlands onderwijs, kosten en plaatselijke omstandigheden worden door de plaatselijke overheid als passend aangemerkt. Of het gaat om een door de Minister hiermee gelijkgestelde instelling.
 • De op Sint Maarten gevestigde Caribbean International Academy;
 • Een Internationale school.

3W betaalt voor uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, uitsluitend aan de medewerker en niet direct aan de onderwijsinstellingen.

Aanvragen

 • Gebruik het aanvraagformulier.
 • Voeg eventueel toe: de betalingsbewijzen, originele rekeningen, bank of giro afschriften en de beschikking van de Sociale Verzekeringsbank waaruit de toekenning van kinderbijslag c.q. studie financiering blijkt.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt de melding binnen 5 werkdagen.