Vergoeding Professionele Ontwikkeling Partners (POP)

Indien uw partner tijdens uw plaatsing zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt wil verbeteren en / of uw partner lessen wil volgen in een Nederlandse of vreemde taal, dan kunt u aanspraak maken op de tegemoetkoming Professionele Ontwikkeling Partners (artikel 3.42 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Op grond van artikel 42 van de ACRU kunt u ten behoeve van uw partner voor wie u tijdens een plaatsing op de post een verhoging van de standplaatstoelage ontvangt, een vergoeding Professionele ontwikkeling partner (POP) ontvangen. De vergoeding geldt voor iedere door u gekozen periode van twaalf maanden waarvan de eerste periode niet eerder kan ingaan dan de dag waarop u uw plaatsingsbesluit heeft ontvangen.

Tijdens uw plaatsing komt voor een partner in veel gevallen zijn/haar carrière op een laag pitje komt te staan. Wil uw partner taallessen volgen in de Nederlandse taal, een officiële taal dan wel een lokaal gebruikelijke voertaal? Of wil uw partner de kansen op de arbeidsmarkt tijdens het verblijf op uw standplaats of elders vergroten? Dan kunt u gebruik maken van de POP. Per twaalf maanden is een budget van EUR 3.350,- beschikbaar dat kan worden gebruikt voor relevante opleidingen. Er bestaat geen recht hierop bij terugkeer in Nederland.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden staan hieronder vermeld.

 • De duur van uw plaatsing is bij aanvang op tenminste 12 maanden bepaald. Indien het laatste tijdvak van de plaatsing minder dan 12 maanden bedraagt, wordt de maximale vergoeding naar rato berekend.
 • De vergoeding wordt door u als ambtenaar aangevraagd bij 3W onder overlegging van bewijsstukken op de door 3W aangegeven wijze.
 • Bij een meerjarige studie dient voor elk studiejaar een nieuwe aanvraag voor vergoeding te worden ingediend.
 • Alleen kosten voor een dienst of activiteit komen voor vergoeding in aanmerking. Deze leest u in de toelichting van de ACRU, artikel 3.42.
 • Het dient in alle gevallen te gaan om kosten gemaakt voor diensten en activiteiten verzorgd door een ter zake deskundig persoon of passende instelling.
 • Onder deze kosten vallen in ieder geval niet: reis- en verblijfkosten, apparatuur (zoals laptop, PC, tablet, printer, scanner, software, telefoon, fotocamera en gereedschap) en de kosten van de huur van een bedrijfsruimte.

Het recht op vergoeding van de POP stopt indien:

 • Uw plaatsing tijdens een lopende periode van 12 maanden eindigt wordt het voor die periode geldende maximale bedrag van de vergoeding naar rato verlaagd.
 • als u wordt overgeplaatst naar Nederland of ter beschikking wordt gehouden.
 • als uw partner de standplaats verlaat, bij echtscheiding, ontslag ambtenaar of overlijden.

Declareren

 • Na afronding van de taallessen of opleiding, dienst of activiteit kunt u de gemaakte kosten via SSP declareren op basis van bewijsstukken (zoals betaalbewijzen, factuur, bonnen, certificaat, bewijs van deelname, overzicht studiepunten).

 • Bij een meerjarige studie declareert u voor iedere periode van 12 maanden de studiekosten achteraf op basis van een overzicht van studiepunten.

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Declareren m.b.t. vergoedingen buitenland

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen

Doorlooptijden

3W verwerkt de  declaratie binnen 10 werkdagen. Wanneer gegevens ontbreken of onjuist zijn, ontvangt u hierover bericht met het verzoek om binnen zes weken alsnog de juiste gegevens aan te leveren, anders wordt de aanvraag afgewezen.