Vergoeding tijdelijke huisvesting (VTH)

Als u wordt overgeplaatst van een post naar Nederland en u heeft nog geen definitieve woning, dan kunt u een ‘vergoeding van de kosten van tijdelijke huisvesting (VTH)’ ontvangen (artikelen 3.69 en 3.70 ACRU).

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU voor een periode van minimaal 12 maanden waren geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Voor attachés en gedetacheerden die uitgezonden worden onder de ACRU, gelden daarnaast de afspraken die zijn vastgelegd in de attachénotitie. Dit kan betekenen dat een attaché of gedetacheerde niet of slechts gedeeltelijk aanspraak maakt op deze vergoeding.

Toelichting

Vanaf de dag dat u definitief vertrekt van de standplaats kunt u een vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting ontvangen. Het betreft hier de werkelijke kosten die de ambtenaar voor tijdelijke huisvesting maakt in een daartoe bestemde gelegenheid zoals bijvoorbeeld een hotel, een vakantiewoning of een gemeubileerde huurwoning of appartement tot een maximaal berekend bedrag per dag (te zien op de voorlopige specificatie). Er bestaat dus - geen - recht op deze vergoeding wanneer u bij terugkeer direct in een definitieve woning trekt.

De vergoeding wordt toegekend tot het moment dat uw verhuisboedel wordt afgeleverd in uw definitieve woning, maar maximaal voor een periode van 91 dagen bij terugkeer in Nederland en maximaal voor een periode van 42 dagen bij overplaatsing van post naar post. Bij de declaratie dient u de bewijsstukken in de SSP toe te voegen.

Als u tijdens uw plaatsing op de post een ‘vergoeding dubbele huishouding bij gescheiden gezinssituatie (VDH)’ hebt ontvangen, komt u niet in aanmerking voor VTH.

Voorwaarden

3W/PB/UM moet beschikken over de bewijsstukken en/of facturen van de gemaakte kosten.

Declareren

Op uw vertrekmelding via SSP geeft u aan of u bij terugkeer naar Nederland wel of niet direct de beschikking heeft over definitieve huisvesting. Als u niet direct over definitieve huisvesting beschikt, dan kunt u via SSP de VTH declareren op basis van de werkelijke kosten tot maximaal bedrag (zie toelichting) met bewijsstukken tot maximaal 91 dagen.

Geeft u aan wel direct over definitieve huisvesting te beschikken, dan wordt automatisch de tegemoetkoming herinrichtingskosten (THK) toegekend. Zie voor nadere uitleg over de THK de hierover beschikbare informatie.

Vragen

SSP - Vraag over vergoedingen buitenland en overige vergoedingen