Verhuiskostenvergoeding

De naar het Caribisch deel van het Koninkrijk uitgezonden medewerker maakt bij plaatsing in een gebied buiten Nederland en bij beëindiging van zijn plaatsing in een gebied buiten Nederland aanspraak op een incidentele verhuiskostenvergoeding voor de verhuizing van en naar Nederland, voor hem en zijn gezin. 

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van het VUBZK- of VBRA-regeling aan het Caribisch deel van het Koninkrijk voor de duur van langer dan een jaar beschikbaar worden gesteld. 

Toelichting

Naast de structurele maandelijkse toelagen zoals de buitenlandtoelage met koopkracht-, verblijf- en verplaatsingscomponent bestaan verschillende incidentele vergoedingen.  

De verhuiskostenvergoeding is een vergoeding voor direct uit de verhuizing voortvloeiende overige kosten. De verhuiskostenvergoeding wordt gesteld op een vergoeding van 3% van de berekeningsbasis voor ieder woon- of slaapvertrek, tot een maximum van 4 van deze vertrekken, die de achtergelaten woning telt. Het te vergoeden bedrag mag echter een nader door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen bedrag niet overschrijden. 

Voorwaarden

  • U heeft op de dag van de verhuizing een eigen huishouding. 
  • De berekeningsbasis, als bedoeld in artikel 1.1 wordt vermeerderd met de toegekende buitenlandvergoeding. 
  • Voert u geen eigen huishouding, dan wordt geen vergoeding in de verhuiskostenvergoeding verleend. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan voor deze kosten niettemin een vergoeding worden verleend van 3% van de berekeningsbasis als bedoeld in artikel 1.1 onderdeel q. 
  • Wanneer een gezin, waarin de echtgenoten beiden ambtenaar zijn en afzonderlijk de opdracht hebben om te verhuizen of zijn verplaatst, wordt de vergoeding voor alle direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, zoals beschreven in artikel 8, lid 1, onderdeel c van het VKB, berekend over het gemiddelde van de gezamenlijke berekeningsbasis. Zie artikel 1.1 onderdeel. Elk van de betrokkenen heeft in dit geval aanspraak op een evenredig deel van de vergoeding. 

Aanvragen

  • Aanvraagformulier
  • Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier ‘aanvraag verhuiskostenvergoeding’, wordt de vergoeding door 3W toegekend. 
  • De vergoeding is forfaitair en aan de hand van uw gegevens, de gegevens van uw uitzending en de gegevens op het aanvraagformulier stelt 3W de vergoeding vast. 
  • De medewerker stuurt een gescand exemplaar per email naar 3W.

Vragen

Stel uw vraag met dit formulier.

Doorlooptijd

3W verwerkt de melding binnen 5 werkdagen. De verhuiskostenvergoeding wordt in de betreffende maand aan de medewerker betaald.