Reisbeleid in vogelvlucht

Deze pagina beschrijft in vogelvlucht een aantal belangrijke elementen van het reisbeleid.

Het Rijk heeft zich tot doel gesteld te werken aan een duurzame bedrijfsvoering. In relatie tot het reizen leidt dit tot keuzes om reizen te beperken tot het noodzakelijke, het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen en het toepassen van klimaatcompensatie. Het terugdringen van de automobiliteit is dan ook één van de doelstellingen van het beleid ten aanzien van dienstreizen.

Treinreizen

Voor dienstreizen tot 500 km (station van vertrek --> station van aankomst) reist u met de trein (eerste klas). Tenzij de totale reistijd meer dan zes uur bedraagt; dan mag u vliegen. In sommige gevallen kan van deze regel worden afgeweken, bijv. in het geval van Luxemburg, waarvoor een vliegreis veel sneller en minder belastend is dan een reis per trein.

Vliegreizen

Voor dienstreizen geldt in principe een urennorm: voor vluchten tot zes uur reist u met economy class, voor vluchten langer dan zes uur mag u business class vliegen.

In principe reist u met een rechtstreekse vlucht. Het bevoegd gezag kan hier echter van afwijken indien het prijsverschil tussen een rechtstreekse en niet-rechtstreekse vlucht minstens 350 euro is en de reistijd van een niet-rechtstreekse vlucht met niet meer dan vier uur toeneemt.

Hotel

Vergoeding van logieskosten tot maximaal het bedrag zoals opgenomen in de tarieflijst. De tarieflijst wordt 2 x per jaar vastgesteld door BZK. Afwijking van het maximumbedrag voor logieskosten is onder bijzondere omstandigheden slechts mogelijk na goedkeuring van het bevoegd gezag.

Gebruik eigen vervoer buitenlandse dienstreizen

Het gebruik van een eigen vervoermiddel voor buitenlandse dienstreizen komt in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking.

Vroeg boeken

Om te voorkomen dat de kosten van een ticket substantieel toenemen dient u uw tickets en eventuele hotelovernachtingen zo vroeg mogelijk te boeken, maar uiterlijk 21 dagen voor vertrek. Indien u van deze termijn afwijkt dient u dit te kunnen motiveren.

Tickets worden in beginsel met een vaste, niet-wijzigbare reisdatum geboekt.

Privéverlenging

Het is toegestaan om uw buitenlandse dienstreis privé te verlengen, voor òf na afloop van uw dienstreis. Deze verlenging mag maximaal 72 uur zijn.

In individuele gevallen kan het bevoegd gezag besluiten om een privé-verlenging te weigeren, bijvoorbeeld als deze verlenging niet past bij de aard van de reis.

Declaraties

Zorg ervoor dat u uiterlijk 3 maanden na afloop van uw dienstreis uw declaratie heeft ingediend. Na het verstrijken van deze periode vervalt namelijk uw aanspraak op een vergoeding.

Uitzonderingen

Als het gaat om scholingsreizen, reist u in het vliegtuig altijd economy class en in de trein altijd tweede klas.

Ambtenaren die een justitiabele (bijvoorbeeld een verdachte of veroordeelde) of vreemdeling begeleiden, reizen altijd economy class.

In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag in het voordeel van de ambtenaar van de regels afwijken. Bijvoorbeeld van de bepalingen over vervoermiddel en reisklasse als u een minister of staatssecretaris begeleidt.

Zie ook : officiële besluiten en regelingen

Hoort bij