Veelgestelde vragen over dienstwoningen

Op deze pagina staan de 'frequently asked questions' over dienstwoningen ten behoeve van rijksambtenaren die in het buitenland wonen.

Voor wie?

Deze informatie is bestemd voor personen die werkzaam zijn bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Veelgestelde vragen

Mag de post op Rijkskosten luchtzuiveringsapparatuur voor dienstwoningen ter beschikking stellen?
Nee dat mag niet. BZ heeft te Beijing in 2013 een pilot uitgevoerd. De pilot had als doel de effectiviteit van de in de markt beschikbare apparatuur te testen. Conclusie was dat de geteste apparatuur een aanzienlijke reductie van het fijnstof gehalte kan bewerkstelligen.
Deze apparatuur wordt echter niet op Rijkskosten verstrekt. Aanschaf van dergelijke apparatuur door de uitgezonden medewerkers wordt gecompenseerd door middel van de standplaatstoelage. De standplaatstoelage is namelijk bedoeld voor het mitigeren van de effecten van hardship op een post.

De hoogte van de standplaatstoelage is afhankelijk van de zone waarin de standplaats is ingedeeld en van het functieniveau van de medewerker. De zone-indeling van een post is afhankelijk van:
• De afstand van de standplaats tot Den Haag en van
• De specifieke omstandigheden op de standplaats, de zgn. hardship.

De hardship is opgebouwd uit 13 componenten: natuurverschijnselen, luchtverontreiniging, gezondheid, taal, cultuur, goederen en diensten, infrastructuur, nieuws & media, buitenlandse gemeenschap, ontspanningsmogelijkheden, nutsvoorzieningen, persoonlijke veiligheid en socio-politieke spanningen. De hardship wordt bepaald d.m.v. het toekennen van punten aan alle onderdelen. Het aantal punten is bepalend voor de zone-indeling van een standplaats.

Als op een post sprake is van luchtverontreiniging is dat terug te vinden in de punten die ECA aan het onderdeel ‘luchtverontreiniging’ heeft toegekend. Hoe ernstiger de luchtverontreiniging hoe hoger de score voor dit hardshipelement. Op die manier draagt het element luchtverontreiniging bij aan de mate van hardship en dus aan de zone-indeling van een standplaats.

Het vergoeden van de kosten van aanschaf, onderhoud of vervangingen van filters en onderdelen van luchtzuiveringsapparatuur moet dan ook worden aangemerkt als bovenmatig.

De keuze om wel of niet apparatuur aan te schaffen ligt bij de medewerkers zelf. Technische advisering kan geschieden door 3W i.s.m. de bedrijfsarts.

Wie betaalt het brandhout voor mijn open haard?
De kosten van aanschaf van brandhout voor de open haard kunnen niet ten laste van het bedrijfsvoeringbudget van de post worden gebracht, omdat alleen de kosten van de nutsbedrijven voor rekening rijk zijn. Hiervoor wordt namelijk ook een bedrag op de buitenlandvergoeding ingehouden

Komen kosten voor de periodieke 'ongediertebestrijding' zoals kakkerlakken voor BZ?
Ja, in artikel 10 van de regeling dienstwoningen wordt uitgelegd deze kosten onder bepaalde voorwaarden voor rekening van het rijk komen.

Zijn de kosten voor schoonmaak van de watertank voor BZ?
Nee, de onderhoudsplicht van de bewoner is gelijk aan die welke in Nederland voor de huurder of gebruiker geldt. In artikel 7 van de Regeling dienstwoningen wordt toegelicht dat de bewoner zorgdraagt gedurende de bewoning voor kleine en dagelijkse reparaties en ingrepen tot behoud van de dienstwoning en ter voorkoming van vervolgschade.

Mag een uitgezonden kracht een eigen bijdrage leveren bij de inhuur van personeelswoningen?
Neen. Iedere woning waarin een uitgezonden kracht wordt gehuisvest wordt beschouwd als een dienstwoning. Huurovereenkomsten worden op naam van de post gesteld. De bewoner van een dienstwoning heeft een relatie met het Rijk en niet met de verhuurder. Het Rijk, lees de CdP, stelt naar aanleiding van het door de post ontwikkelde huisvestingsbeleid huurmaxima vast. Het doen van eigen bijdragen druist in tegen het genoemde huisvestingsbeleid.

Hoe kan ik airconditioners voor gehuurde personeelswoningen aanschaffen en wie betaalt de kosten?
In landen waar airconditioning gezien de klimatologische omstandigheden noodzakelijk is, gaat de AirInc.-norm uit van woningen die hiervan zijn voorzien. Bij inhuur van een personeelswoning moet deze dus al over airconditioning beschikken.

Hoe zit het met verzekering van dienstwoningen?
De hoofdregel is dat het Rijk zich niet verzekert maar eigen risicodrager is, tenzij het wettelijk verplicht is een verzekering te sluiten of in een bijzonder geval. Het is niet gebruikelijk dat de post voor de dienstwoning een verzekering sluit, tenzij de post daartoe op grond van lokale wetgeving verplicht is.

Moet ik bij bewoning van een dienstwoning een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afsluiten?
Men hoeft noch de woning, noch de Rijksinventaris te verzekeren, maar wel is men, conform het gestelde in artikel 5 van de ‘regeling dienstwoningen’, gehouden de dienstwoning zorgvuldig en overeenkomstig bestemming te gebruiken. Op grond van artikel 5.2. van de regeling is men aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de woning en de Rijksinventaris in de periode waarin de woning hem/haar ter beschikking is gesteld tenzij men aannemelijk kan maken dat de schade niet aan hem/haar kan worden toegerekend. Dit betreft schade door bewoners, gasten en of huisdieren, toegebracht aan de Rijksinventaris of bezittingen van derden. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering* beschermt de verzekerde dus tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk zaakschade en letselschade, schade die onopzettelijk door de verzekerde wordt veroorzaakt. Dit geldt ook voor schade aan huurwoningen of inventaris van anderen. Hoewel het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering geen wettelijke verplichting is, wordt het wel geadviseerd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor in het buitenland woonachtige Nederlanders kan worden afgesloten bij de verzekeraars die een ‘expat verzekering’ aanbieden.

* Vaak wordt de term 'WA-verzekering' gebruikt terwijl een ' aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren ' wordt bedoeld.

Moet bij bewoning van een (huur)residentie een inboedelverzekering afsluiten?
Een inboedelverzekering afsluiten is niet verplicht. Een inboedelverzekering verzekert het verlies van of schade aan uw eigen inboedel in de woning (bv. tgv brand).

Een dergelijke verzekering (voor de eigen bezittingen) voor in het buitenland woonachtige Nederlanders kan worden afgesloten bij de verzekeraars die een ‘expat verzekering’ aanbieden.

Hoe wordt de BZ-huurnorm berekend?
Voor reguliere dienstwoningen geldt het hurenbeleid dienstwoningen BZ. Voor residenties kunt u contact opnemen met de accountmanager van 3W.