Hoe vraag ik een diplomatiek of dienstpaspoort aan?

Voor het aanvragen van een diplomatiek- of dienstpaspoort bent u welkom bij de balie van het Consulair Dienstencentrum (CDC). Lees op deze pagina hoe u een diplomatiek paspoort aanvraagt.

Voor wie?

Rijksambtenaren die voor één van de landen van het Koninkrijk naar het buitenland reizen, kunnen aanspraak maken op een diplomatiek of dienstpaspoort als en voor zolang de minister van Buitenlandse Zaken dat noodzakelijk acht.

Toelichting

De aanvrager moet een paspoortaanvraagformulier volledig invullen en ondertekenen. Het paspoortaanvraagformulier kan hieronder worden gedownload of is te verkrijgen bij de balie van het CDC. Op de posten zijn de genoemde formulieren te verkrijgen bij de Consulaire Afdeling.

Op basis van de ingediende aanvraag wordt bekeken of iemand recht heeft op een diplomatiek of een dienstpaspoort.

Type aanvragen

Iedere aanvrager moet in persoon bij de paspoortbalie van het CDC verschijnen voor het aanvragen van een diplomatiek- of dienstpaspoort. Dit i.v.m. de persoonlijke verschijningsplicht en het afnemen van vingerafdrukken. Hoewel van kinderen onder 12 jaar geen vingerafdrukken worden afgenomen, moeten zij wel bij de indiening van de aanvraag aanwezig zijn. Op hen is namelijk ook de wettelijk voorgeschreven persoonlijke verschijningsplicht van toepassing voor de vaststelling van de identiteit.

Als sprake is van geboorte van een kind in het buitenland, kan het nieuwe diplomatiek of dienstpaspoort worden aangevraagd via de consulaire afdeling van de post. Dit is een uitzonderingssituatie, waarbij er wel van wordt uitgegaan dat daar aan de verschijningsplicht wordt voldaan en de identiteit van het kind wordt bevestigd door de post.

Tijdig aanvragen
Houdt bij overplaatsing van post naar post, maar ook na verlenging van uw plaatsingsduur, rekening met de persoonlijke verschijningsplicht. Indien u al in het bezit bent van een plaatsingsbesluit, werkzaam bent op het departement en wordt geplaatst op een post, wordt u verzocht om zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór de zomer uw diplomatieke paspoort aan te vragen. Tijdens de maanden juli en augustus is er een grote toename van het aantal aanvragen en de wachttijd kan daardoor sterk toenemen.

Let op:

Het Consulair Dienstencentrum kan geen kopieën maken van documenten die u voor de aanvraag in moet leveren.

Vragen

Meer informatie