Voor wie, welk paspoort?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en reist u voor één van de landen van het Koninkrijk naar het buitenland? Dan kunt u aanspraak maken op een diplomatiek of dienstpaspoort als en voor zolang de minister van Buitenlandse Zaken dat noodzakelijk acht.

Type paspoorten voor rijksambtenaren

Diplomatiek paspoort: Alle functionarissen die worden geplaatst op een Nederlandse vertegenwoordiging en hun gezinsleden (in- en uitwonend), komen in aanmerking voor een diplomatiek paspoort. Daarbij geldt dat diplomatieke paspoorten primair zijn bedoeld voor personen (diplomaten) die diplomatieke onschendbaarheid genieten.

Dienstpaspoort: Niet-diplomaten die ten behoeve van de Nederlandse overheid veelvuldig buitenlandse dienstreizen maken kunnen een dienstpaspoort aanvragen.

Toelichting

Diplomatieke en dienstpaspoorten worden verstrekt om het reizen, het verblijf en het werk in het buitenland te vergemakkelijken, door iemands functie bij de overheid en het officiële en beroepsmatige karakter van de reis en/of het verblijf te bevestigen. Het gaat er daarbij niet om dat de houder van een diplomatiek of dienstpaspoort wordt bevoordeeld ten opzichte van anderen, maar dat deze persoon zijn of haar taken voor de overheid zonder of in ieder geval met zo min mogelijk belemmering kan uitvoeren.

De op dit onderwerp betrekking hebbende beleidsregels zijn vastgelegd in het Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 31 juli 2007, kenmerk DCZ 016/07, houdende beleidsregels voor de verstrekking en het gebruik van diplomatieke en dienstpaspoorten'. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diplomaten en niet-diplomaten.

Diplomaten

Alle ambtenaren die worden uitgezonden op basis van de ACRU, komen in aanmerking voor een diplomatiek paspoort. Vanaf het moment dat u uw definitieve plaatsingsbesluit heeft ontvangen, kunt u uw diplomatieke paspoort aanvragen. U vraagt uw diplomatieke paspoort aan bij het Consulair Dienstencentrum (CDC) van 3W voordat u naar de post vertrekt.

Het Diplomatiek en Consulair Verdrag van Wenen is leidend bij het verstrekken van diplomatieke paspoorten aan uitgezonden ambtenaren. Hierbij geldt, e diplomatieke immuniteit is gekoppeld aan de persoon en niet het diplomatieke paspoort. Aan het bezitten van een diplomatiek paspoort kan dus geen diplomatieke immuniteit worden verworven, geeft geen vrijstelling van veiligheidscontrole(s) en kan ook geen vipbehandeling worden geëist. Evenmin kunnen door de drager rechten aan een dergelijk paspoort worden ontleend.

Een BZ-medewerker of attaché van een ander vakdepartement dient per diplomatieke nota door de post officieel te worden aangemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van het ontvangende land. Mocht het werkgebied meer dan één land omvatten, dan vindt deze formele aanmelding eveneens plaats in de overige landen. Een ambassadeur wordt geaccrediteerd of mede-geaccrediteerd bij de autoriteiten van een ontvangende staat. Accrediteren houdt verband met het officieel goedkeuren (wederzijds) van de betrekking die een ambassadeur en defensieattaché bekleed in het gastland. De ambassadeur biedt zijn of haar geloofsbrieven aan bij de lokale autoriteiten. De defensieattaché wordt aangemeld na goedkeuring van ontvangst van een officiële diplomatieke nota en een volledig C.V. door het gastland.

Voorbeeld: als een diplomaat werkzaam is in het land van accreditatie of aanmelding, dan wel onderweg is van of naar de post van accreditatie of aanmelding, dan geniet de ambtenaar diplomatieke immuniteit en voorrechten. Gezien het Diplomatiek en Consulair Verdrag van Wenen zouden uitgezonden ambtenaren in principe ook diplomatieke immuniteit genieten zonder het bezit van het diplomatiek paspoort.

Onder 'Procedure bij aanvraag t.b.v. plaatsing in buitenland' vindt u de overige vereisten die u bij de aanvraag moet overleggen. U moet zelf alle benodigde documenten (kopieën) en pasfoto’s meenemen. Het is niet mogelijk om bij het CDC ontbrekende documenten te printen. Alleen een volledig, juist ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier met een complete set aan benodigde documenten worden door het CDC in behandeling genomen.

Let op:

Diplomaten (geplaatst op een post) mogen ook voor privéreizen in het buitenland gebruik maken van het verstrekte diplomatieke of dienstpaspoort. Dit geldt niet voor niet-diplomaten.

Partners en kinderen die niet bij de de uitgezonden ambtenaar op de post verblijven, mogen hun diplomatieke paspoorten niet voor privéreizen gebruiken. Met ander woorden, zij mogen de diplomatieke paspoorten alleen gebruiken om van en naar de post te reizen.

Niet-diplomaten

Niet-diplomaten genieten géén diplomatieke voorrechten en immuniteiten. Daarom is het van belang dat zij zich realiseren dat het bezitten van een diplomatiek paspoort niet de status van diplomaat geeft. Een dergelijk paspoort kan wel een coulance-behandeling van de autoriteiten tot gevolg hebben maar die kan niet worden geëist. Er zijn landen die daar erg ver in gaan (aparte CD-poortjes, saluerende grenswachten, enzovoorts) maar in Europa zal het tonen van een diplomatiek paspoort hooguit een net iets vriendelijker behandeling tot gevolg hebben.

Niet-diplomaten kunnen een dienstpaspoort aanvragen die ten behoeve van de Nederlandse overheid veelvuldig buitenlandse dienstreizen maken. In principe komt iemand die veel namens de Rijksoverheid moet reizen in aanmerking voor een dienstpaspoort, zo blijft het nationale paspoort vrij van visumstickers/visumstempels en is men het nationale paspoort niet lang kwijt als het voor een visumaanvraag bij een buitenlandse ambassade ligt.

Let op:
  • Niet-diplomaten (personen die een plaatsing in Nederland hebben) mogen voor privéreizen GEEN gebruik maken van het verstrekte diplomatieke of dienstpaspoort.
  • Bij overplaatsing van een post naar Nederland moet altijd direct na terugkeer het diplomatieke paspoort worden ingeleverd bij de balie van het Consulair Dienstencentrum.

Wat kost het?

Voor de afgifte van een diplomatiek of dienstpaspoort worden geen kosten berekend.

Wat is de doorlooptijd?

Als de aanvraag compleet is, is de doorlooptijd voor het vervaardigen van een diplomatiek paspoort/dienstpaspoort maximaal 10 werkdagen.

Vragen

Meer informatie