Aanvragen paspoort voor plaatsing in het buitenland

Voor het aanvragen van een diplomatiek- of dienstpaspoort bent u welkom bij de balie van het Consulair Dienstencentrum (CDC). Rijksambtenaren die voor één van de landen van het Koninkrijk naar het buitenland reizen, kunnen aanspraak maken op een diplomatiek of dienstpaspoort als en voor zolang de minister van Buitenlandse Zaken dat noodzakelijk acht.

Afspraak maken

Vanwege COVID-19 willen wij de toeloop bij de paspoort- en visumbalie spreiden. Daarom verzoeken wij collega’s met gezinnen of grote groepen een afspraak te maken.

Geef in dit formulier aan naar welk land u reist en welke data u schikt om bij de visumbalie in de Rijnstraat langs te komen. Vermeld ook uw telefoonnummer. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken.

Meenemen bij aanvraag

Voor het aanvragen van diplomatieke paspoorten neemt u in ieder geval het volgende mee:

 • Kopie plaatsingsbesluit per persoon
 • Kopie huidige reisdocumenten van alle gezinsleden
 • 2 pasfoto's conform matrix per persoon
 • Volledig ingevulde en ondertekende paspoortaanvraagformulieren per persoon
 • Ieder gezinslid waarvoor een paspoort wordt aangevraagd moet aanwezig zijn (verschijningsplicht).

Lees de voorwaarden en aandachtspunten voor (overige) vereisten.

Voorwaarden en aandachtspunten

Partners en kinderen van uitgezonden ambtenaren kunnen - ook indien zij niet permanent bij de uitgezondene op de post verblijven - diplomatieke paspoorten aanvragen.

Partners

 • Alleen als na onderzoek blijkt dat er geen recente gegevens beschikbaar zijn of als er onduidelijkheden bestaan over de huwelijkse staat/geregistreerd partnerschap, kan gevraagd worden om een kopie van een recent uittreksel uit het Basisregistratie Personen (BRP). 
 • Als u met uw partner een samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten, dan moet u kopie van de notariële akte overleggen.

 • Als echtgeno(o)te en of kinderen op een later moment een diplomatiek paspoort aanvragen (graag ook een e-mail van uitgezonden ambtenaar), dan moet ook een volledig dossier worden overlegd, d.w.z. alle hiervoor genoemde documenten (dus ook een plaatsingsbesluit ect.).

Kinderen

 • Bij minderjarige kinderen  moeten degenen die met het ouderlijk gezag zijn belast (meestal de beide ouders) het paspoortaanvraagformulier ondertekenen. Als een minderjarig kind nog niet in het bezit is van een nationaal paspoort of een Nederlandse identiteitskaart en nooit in het BRP is opgenomen, dan moet een kopie van de (bij voorkeur gelegaliseerde) geboorteakte worden overgelegd.
 • Het is mogelijk om een afspraak te maken (als u met een gezin komt).

Wat u moet meenemen!

 • Per persoon een paspoortaanvraagformulier volledig en juist invullen en ondertekenen.
 • Per persoon een handtekening plaatsen op de foto-/handtekeningkaart. Met betrekking tot minderjarige kinderen geldt dat zij zelf mogen ondertekenen indien zij hiertoe in staat zijn. De foto-/handtekeningkaart wordt aan de balie van het CDC overhandigd.
 • Twee pasfoto’s van recente datum bijvoegen (kleur). De pasfoto’s moeten voldoen aan de acceptatiecriteria van de fotomatrix.
 • Kopieën van de huidige reisdocumenten (o.a. geldig nationaal paspoort of geldige Nederlandse Identiteitskaart) overleggen; dit ter staving van de identiteit en nationaliteit van de aanvrager(s). Bij een overplaatsing van de ene naar de andere post kan het nog geldige diplomatieke paspoort als identiteitsbewijs worden overgelegd. Bij de aanvraag van diplomatieke paspoorten van minderjarige kinderen moeten tevens kopieën van de houderpagina van degenen die met het ouderlijk gezag zijn belast (meestal de beide ouders) aan de balie worden overgelegd.
 • Een kopie van het definitieve plaatsingsbesluit overleggen. Voor attachés geldt dat het aanmeldmemo dat wordt verstrekt door BZ/HDPO moet worden overgelegd.
 • Kom tijdens de openingsuren of maak een afspraak.

Neem zelf kopieën mee

 • Het Consulair Dienstencentrum kan geen kopieën maken van documenten die u voor de aanvraag in moet leveren.

Inleveren oude paspoorten

 • Eerder verstrekte diplomatieke- en/of dienstpaspoorten moeten altijd bij de balie van het CDC worden ingeleverd; op verzoek kunnen deze, na ongeldig te zijn gemaakt, worden geretourneerd.
Aanvragen
Paspoortaanvraagformulier

Wat kost het?

Voor de afgifte van een diplomatiek of dienstpaspoort worden geen kosten berekend.

Doorlooptijden

Als de aanvraag compleet is, is de doorlooptijd voor het vervaardigen van een diplomatiek paspoort/dienstpaspoort maximaal 10 werkdagen.

Heeft u een visum nodig?

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) kan informatie geven of een visum noodzakelijk is voor het bezoeken van een land. Bekijk de Visa Landeninformatie.

Het kan zijn dat u het visum zelf on-line moet aanvragen.

Het is ook mogelijk dat de visumaanvraag via het CDC gaat. In dit geval kunnen aanvragen van het diplomatieke paspoort en visum gecombineerd worden. Lees verder.

Let op:
 • Bij plaatsing in het buitenland is vaak een (inreis)visum nodig. Voor veel landen geldt dat dit visum slechts 3 maanden geldig is. Houd dus rekening met deze termijn en met de daadwerkelijke vertrekdatum.
 • Paspoort- en visumaanvragen kunnen bij dezelfde balie van het CDC worden ingediend.
 • Bij de bemiddeling van een visum worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land.

Vragen

Meer informatie