Aanvragen paspoort voor plaatsing in het buitenland

Voor het aanvragen van een diplomatiek- of dienstpaspoort bent u welkom bij de balie van het Consulair Dienstencentrum (CDC).

Voor wie?

Rijksambtenaren die voor één van de landen van het Koninkrijk naar het buitenland reizen, kunnen aanspraak maken op een diplomatiek of dienstpaspoort als en voor zolang de minister van Buitenlandse Zaken dat noodzakelijk acht.

Voorwaarden en aandachtspunten

 • Per persoon een paspoortaanvraagformulier volledig en juist invullen en ondertekenen.
 • Bij meereizen van echtgeno(o)t(e) is het niet meer noodzakelijk om een kopie van een recent uittreksel uit het Basisregistratie Personen (BRP) van het register burgerlijke stand te overleggen (waarin de huwelijkse staat en de naam van de partner en eventuele kinderen staan vermeld).
 • Alleen als na onderzoek blijkt dat er geen recente gegevens beschikbaar zijn of als er onduidelijkheden over de burgerlijke staat bestaan, kan daar alsnog om worden gevraagd. Dit geldt eveneens bij geregistreerd partnerschap.
 • Als u op een post wordt geplaatst en samen met uw partner een samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten, dan moet bij meereizen van die partner naar de post een kopie van de samenlevingsovereenkomst worden overgelegd. Dit hoeft niet als u van post naar post gaat.
 • Als minderjarige kinderen meereizen naar de post, moeten degenen die met het ouderlijk gezag zijn belast (meestal de beide ouders) het paspoortaanvraagformulier ondertekenen. Als een minderjarig kind nog niet in het bezit is van een nationaal paspoort of een Nederlandse identiteitskaart en nooit in het BRP is opgenomen, dan moet een kopie van de (bij voorkeur gelegaliseerde) geboorteakte worden overgelegd.
 • Per persoon een handtekening plaatsen op de foto-/handtekeningkaart. Met betrekking tot minderjarige kinderen geldt dat zij zelf mogen ondertekenen indien zij hiertoe in staat zijn. De foto-/handtekeningkaart wordt aan de balie van het CDC overhandigd.
 • Twee pasfoto’s van recente datum bijvoegen (kleur). De pasfoto’s moeten voldoen aan de acceptatiecriteria van de fotomatrix 2007. Voor nadere informatie zie de site paspoortinformatie.
 • Kopieën van de huidige reisdocumenten (o.a. geldig nationaal paspoort of geldige Nederlandse Identiteitskaart) overleggen; dit ter staving van de identiteit en nationaliteit van de aanvrager(s). Bij een overplaatsing van de ene naar de andere post kan het nog geldige diplomatieke paspoort als identiteitsbewijs worden overgelegd. Bij de aanvraag van diplomatieke paspoorten van minderjarige kinderen moeten tevens kopieën van de houderpagina van degenen die met het ouderlijk gezag zijn belast (meestal de beide ouders) aan de balie worden overgelegd.
 • Een kopie van het definitieve plaatsingsbesluit overleggen. Voor attachés geldt dat het aanmeldmemo dat wordt verstrekt door BZ/HDPO moet worden overgelegd.
 • Het Consulair Dienstencentrum kan geen kopieën maken van documenten die u voor de aanvraag in moet leveren.
 • Als echtgeno(o)te en of kinderen op een later moment een diplomatiek paspoort aanvragen, dan moet de uitgezonden ambtenaar een e-mail sturen aan 3W-diplo-visumbalie@minbuza.nl met daarin vermeld dat gezinsleden vanaf een bepaalde datum alsnog met hem/haar in gezinsverband in zijn/haar standplaats komen wonen.
 • Eerder verstrekte diplomatieke- en/of dienstpaspoorten moeten altijd bij de balie van het CDC worden ingeleverd; op verzoek kunnen deze, na ongeldig te zijn gemaakt, worden geretourneerd.
Aanvragen
Paspoortaanvraagformulier

Wat kost het?

Voor de afgifte van een diplomatiek of dienstpaspoort worden geen kosten berekend.

Doorlooptijden

Als de aanvraag compleet is, is de doorlooptijd voor het vervaardigen van een diplomatiek paspoort/dienstpaspoort maximaal 10 werkdagen.

Heeft u een visum nodig?

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) kan informatie geven of een visum noodzakelijk is voor het bezoeken van een land. Als dat zo is, dan moet u de visumaanvraag zelf bij het CDC aanleveren. Het is raadzaam om de aanvraag voor een diplomatiek- of dienstpaspoort en een visumaanvraag te combineren. Hierdoor kan het diplomatieke- of dienstpaspoort direct na aanmaak worden overhandigd aan dezelfde medewerker van de balie van het CDC. Lees verder.

Let op:
 • Bij plaatsing in het buitenland is vaak een (inreis)visum nodig. Voor veel landen geldt dat dit visum slechts 3 maanden geldig is. Houd dus rekening met deze termijn en met de daadwerkelijke vertrekdatum.
 • Paspoort- en visumaanvragen kunnen bij dezelfde balie van het CDC worden ingediend.
 • Bij de bemiddeling van een visum worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld staat in de visuminformatie bij de bijzonderheden van het betreffende land.

Vragen

Meer informatie