Wijziging arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2023 op een post

De Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) is gewijzigd per 1 januari 2023. Zoals elk jaar is er een indexatie van een aantal bedragen, percentages en tabellen geweest. Ook veranderen, met instemming van de vakbonden en de ICBR,  een aantal arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de opname van IKB-uren, geboorteverlof en ouderschapsverlof tijdens plaatsing op een post. 

Hieronder leest u een korte samenvatting van deze wijzigingen. 

Ouderschapsverlof

Volgens de gewijzigde Wazo kan de werkgever voor werknemers die arbeid buiten Nederland verrichten opname van ouderschapsverlof verbieden indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich tegen opname verzet. In de meeste gevallen zal daarvan sprake zijn tijdens plaatsing bij een post

Mocht in een bijzonder geval toestemming worden verleend om ouderschapsverlof op te nemen, dan zullen veel buitenlandvergoedingen op grond van de ACRU naar rato van de omvang van het verlof worden verlaagd

Leeftijdsafhankelijke extra IKB-uren en IKB-spaarverlofuren

Op grond van de CAO Rijk 2022-2024 krijgen werknemers vanaf 1 januari 2023 ongeacht hun leeftijd jaarlijks 64 IKB-uren. Tevens vervalt de PAS-regeling. Voor groepen oudere werknemers is overgangsrecht van toepassing. Zij kunnen kiezen voor de PAS-regeling of voor deelname aan de nieuwe verlofregeling. Afhankelijk van hun geboortejaar worden 15 tot 70 extra IKB-uren per jaar toegekend.
Gezien de bijzondere situatie op een post zou opname van die nieuwe leeftijdsafhankelijke extra IKB-uren en/of opname van het daardoor snel in omvang stijgende IKB-spaarverlof - naast de overige weken verlof die een medewerker op een post jaarlijks al kan genieten - in de regel een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering betekenen.
Daarom wordt in een nieuw artikel 2.8 ACRU bepaald dat men tijdens een plaatsing bij een post in de regel geen gebruik kan maken van de mogelijkheid om leeftijdsafhankelijke extra IKB-uren of IKB-spaarverlofuren op te nemen. Met de toevoeging dat in een bijzonder geval de werkgever toestemming kan geven om dit verlof wel op te nemen tijdens die plaatsing. 

Geboorteverlof

De echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van een pas geboren kind heeft volgens de Wazo recht op geboorteverlof (van een week) en aanvullend geboorteverlof (van vijf weken). Dit verlof kan ook worden opgenomen tijdens plaatsing bij een post.

Deze soorten verlof zijn per 1 januari 2023 toegevoegd als uitzondering in de artikelen 3.3, 3.5 en 3.115 ACRU. Vooruitlopend op deze wijziging van de ACRU had HDPO op 29 juli 2020 via Berichtenverkeer al meegedeeld dat gedurende (aanvullend) geboorteverlof niet gekort wordt op de buitenlandvergoedingen.

Voor het volledige bericht verwijzen wij u graag naar het berichtenverkeer van 14 december 2022.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2023