Vanaf 1 maart 2020 kan online aangifte inkomstenbelasting 2019 worden gedaan via een DigiD.

Dit bericht geeft een extra toelichting voor uitgezonden medewerkers.

De aangifte kan gedaan worden via het inloggen op de beveiligde site van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl (Mijn Belastingdienst). Ook kan aangifte worden gedaan met de aangifte-app.3

Wilt u uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting (na 1 mei 2020), dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit kan:

- online via Mijn Belastingdienst;

- telefonisch bij de BelastingTelefoon (zie hieronder);

- via het formulier “Aanvraag Uitstel aangifte inkomstenbelasting”. Zie hiervoor: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvr_indiv_uits_aangifte_ib_ib1041z3fol.pdf Het ingevulde formulier kan per post worden verzonden aan: Belastingdienst, Postbus 2523, 6401 DA Heerlen, Nederland.Uitstel wordt dan verleend tot 1 september 2020. Is een langere indieningstermijn nodig, dan moet u een reden opgeven. Door de Belastingdienst verleend uitstel wordt binnen drie weken bevestigd per brief.

Indien u in voorkomende gevallen aan de Belastingdienst wilt verzoeken om oplegging of wijziging van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020, dan kunt u dat met uw DigiD bewerkstelligen via Mijn Belastingdienst.

Het toekennen van een (nieuwe) DigiD-inlogcode kan plaatsvinden aan personen die in de Basisregistratie Personen (BRP; voorheen GBA) op een Nederlands woonadres staan ingeschreven. Staat u niet op een Nederlands woonadres ingeschreven, dan kunt u veelal een Digid-inlogcode verkrijgen bij een uitgiftebalie. Zie hiervoor: https://www.digid.nl/over-digid/digid-via-balieuitgifte/

Heeft u als uitgezonden werknemer nog een gehele of gedeeltelijke eigendomswoning in Nederland, vergewis u dan goed of u deze woning in uw aangifte inkomstenbelasting onder box 1 (werk en woning) of box 3 (sparen en beleggen) moet verantwoorden. Slechts onder stringente voorwaarden kan een leegstaande woning die ten minste een jaar als hoofdverblijf heeft gediend én niet aan derden ter beschikking is gesteld in box 1 als eigen woning worden aangemerkt gedurende uw plaatsing op een post tijdens uw verblijf in het buitenland. Onder omstandigheden is dan in box 1 aftrek hypotheekrente mogelijk, na overgang naar box 3 zeker niet. De Belastingdienst controleert de laatste tijd strenger op het gebruik van deze zogenaamde pied-à-terres. Het leidt soms tot correcties met terugwerkende kracht en in rekening brengen van belastingrente. Bij gescheiden woonsituaties van echtgenoten, geregistreerde partners en samenlevingspartners (notarieel contract) ziet de Belastingdienst de achterblijvende partner veelal niet langer als fiscaal partner, maar als derde. Dit kan leiden tot beperking in de aftrekmogelijkheden voor hypotheekrente en persoonlijke verplichtingen (buitengewone lasten, giften e.d.). Ook het onderling schuiven van vermogensbestanddelen in box 3 is dan niet mogelijk. Laat u in voorkomend geval tijdig adviseren door een deskundige of neem hierover vroegtijdig contact op met de Belastingdienst (bij voorkeur schriftelijk). Dat is ook raadzaam in situaties dat u uw woning door anderen (bijvoorbeeld uw kinderen) in overleg om niet als anti-kraakwacht laat bewonen.

Heeft u vragen over uw aangifte, het verkrijgen van uitstel of het wijzigen van een voorlopige aanslag, dan kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385. De BelastingTelefoon Buitenland is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. De Belastingdienst Buitenland is ook per e-mail bereikbaar via het e-mailadres: Belastingdienst.uitgezonden.overheidspersoneel@Belastingdienst.nl

Heeft u algemene vragen over inkomstenbelastingaangelegenheden dan kunt u desgewenst telefonisch contact opnemen met de “gewone” BelastingTelefoon (0800-0543). De BelastingTelefoon is vanuit het buitenland ook direct bereikbaar via een doorschakeling in de BZ-telefooncentrale van de interne BZ-telefoonnummers 4030 en 4130. De BelastingTelefoon is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U dient er rekening mee te houden dat in dit jaargetijde door vele belastingplichtigen informatie wordt ingewonnen en enige wachttijd kan ontstaan.

Bent u uitgezonden werknemer, maak dat dan direct kenbaar in uw persoonlijke contact met de Belastingdienst. Houd altijd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Vraagt de Belastingdienst om een bewijs dan kunt u een kopie van uw plaatsingsbeslissing overleggen. Met uw plaatsingsbeslissing kunt u kenbaar maken dat u in de inkomstenbelasting dient te worden behandeld als (fictief) binnenlandse belastingplichtige.